voor inwoners, met gemeenten

Onze projecten voor het besparen van energie in de gebouwde omgeving:

 • Regionaal Energieloket- en dienstenbedrijf
  Naast het aanbod van een onafhankelijk Energieloket voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn de diensten van energiecoöperaties, technisch adviseurs en bouw- en installatiebedrijven regionaal aan elkaar gekoppeld.
 • Energiebesparing bij bedrijven
  Er wordt een aanpak ontwikkeld die de knelpunten wegneemt die er nu voor zorgen dat energiebesparing bij bedrijven achterblijft
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
  Vanaf eind 2017 is er een regionaal VvE-verduurzamingsproject. Dit is een platform met voorlichtingsactiviteiten en maatwerkadvies voor VvE’s over energiebesparende maatregelen.
 • Verduurzamen monumenten
  Historische bebouwing en monumenten vragen vanwege specifieke wet- en regelgeving om een aparte aanpak. Voor verschillende karakteristieke woningtypen in de regio worden daarom menukaarten en maatwerkadviezen gemaakt.

Onze projecten voor de opwek en inzet van hernieuwbare energie:

 • Regionale Energiestrategie (RES)
  Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid, een van de 30 energieregio’s in Nederland die een RES ontwikkelen. Samen met betrokken organisaties zoals gemeenten, het waterschap, energiecoöperaties, netwerkbeheerders en kennispartijen wordt in Gooi en Vechtstreek een deel-RES opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat in Gooi en Vechtstreek de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zonne- en windenergie en hoe we dit en de bijbehorende energie-infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. De mogelijkheden van energieopwekking leggen we vast in de RES 1.0. Dat wordt de bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.
 • Transitievisie Warmte (TvW)
  In de Transitievisie warmte wordt op gemeentelijk niveau vastgelegd wanneer en hoe buurten en wijken voor hun warmtevoorziening niet meer afhankelijk zijn van aardgas. Vanuit de regio wordt dit traject ondersteund met een eenduidig afwegingskader, afgestemd communicatieproces en gezamenlijke uitgangspunten voor de uitvoering.
 • Energiekansenkaart
  Om de juiste afwegingen en keuzes rondom de energietransitie te maken is inzicht nodig in beschikbare duurzame bronnen, infrastructuur (ondergronds en bovengronds) en (onderhouds- en verbouwings-) planningen. Alle data die hiervoor beschikbaar zijn, worden op regionale schaal gebundeld in de Energiekansenkaart.
 • Mondaine
  Vanuit verschillende partijen worden data ontwikkeld en aangeleverd ten behoeve van de energietransitie, maar deze zijn niet altijd met elkaar te verbinden. De regio Gooi en Vechtstreek is een van de pilots in het landelijke project Mondaine om verschillende belangrijke energie-rekenmodellen aan elkaar te koppelen.