voor inwoners, met gemeenten
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Eén van de afspraken is dat verkend wordt waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Hoe en waar de regio Gooi en Vechtstreek de duurzame energie wil opwekken, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). Onze regio maakt onderdeel uit van de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Zuid.

De RES is een strategie en een middel. Als strategie worden tot 2030 de opgaven van ‘duurzame elektriciteit opwek’ en ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’ uit het Klimaatakkoord voor elke energieregio uitgewerkt. De RES is daarnaast een middel om samenwerking in de regio te organiseren; om energieprojecten die voortkomen uit de RES te kunnen uitvoeren en te onderzoeken wat kansen zijn voor verduurzaming, zoals het benutten van koppelkansen en dubbel ruimtegebruik (bijvoorbeeld zon op afvalberg). Daarnaast geeft de RES inzicht in aanbod van duurzame warmtebronnen en de warmtevraag van de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Bij de ontwikkeling van de RES worden alle partijen: bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners betrokken met als doel om draagvlak te vinden voor keuzes voor o.a. locaties voor windmolens en zonneparken.

Het RES-proces

De eerste stap naar een energiestrategie was de concept-RES voor de energieregio Noord-Holland, deze is in april 2020 gepubliceerd. Daarin zijn de resultaten verwerkt van onderzoeken, gesprekken en regionale en lokale bijeenkomsten die zijn gehouden over de opwek van duurzame energie. De concept-RES is besproken in de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Ook is de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programmabureau RES en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vanuit de concept-RES is verder gewerkt aan de RES 1.0. Volksvertegenwoordigers, belanghebbenden, stakeholders en inwoners hadden de mogelijkheid om te reageren op de concept-RES. Volksvertegenwoordigers hebben dit gedaan via wensen en bedenkingen. Andere betrokkenen via digitale reacties. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer de mogelijkheden en onmogelijkheden van grootschalige opwek met zonne- en windenergie op haar grondgebied aangegeven, en heeft Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) een aanbod gedaan vanuit de agrariërs. Ook de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft met een aantal natuurorganisaties een tweetal kaarten ingebracht met daarop hun visie op de locaties voor opwek van hernieuwbare energie. In de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’ zijn de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen alsmede de reacties van deelnemers integraal tegen elkaar afgewogen.

In de regiogemeenten en vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de zoekgebieden verder verkend en geconcretiseerd. Dat was maatwerk per zoekgebied waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. De RES 1.0 is op 21 april 2021 gepubliceerd.

 

RES-bod Gooi en Vechtstreek

In de Gooi en Vechtstreek is er weinig mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens en gaat de voorkeur uit naar zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Bij elkaar opgeteld kan in de zoekgebieden zo’n 200 GWh duurzame energie worden opgewekt. Voor de hele energieregio Noord-Holland Zuid is dat 2,7 TWh.

 

Uitvoeringsprogramma RES

In december 2021 is de Uitvoeringsprogramma RES Noord-Holland Zuid  vastgesteld met de afspraken, kaders en een aanpak voor het proces naar de RES 2.0. Op dit moment werken de gemeenten de zoekgebieden op hun eigen grondgebied verder uit. Regionaal wordt in de Gooi en Vechtstreek samengewerkt voor de ontwikkeling van zoekgebieden voor zon op daken, zon boven parkeerplaatsen en zon op geluidsschermen en in wegbermen.

De gemeenten en provincies besluiten zelf hoe ze de RES vertalen in hun Omgevingsbeleid. Iedere twee jaar komt een nieuwe, geactualiseerde versie van de RES; zo is er flexibiliteit is om ontwikkelingen, nieuwe inzichten en technologische innovaties een plek te geven. Op 1 juli 2023 wordt de RES 2.0 opgeleverd.

Energieregio Noord-Holland Zuid

De Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de Energieregio Noord-Holland Zuid, één van de dertig energieregio’s van Nederland. In de energieregio Noord-Holland Zuid werken 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, drie waterschappen en de netbeheerders met elkaar samen aan de RES. De andere vijf deelregio’s zijn Zaanstreek/Waterland, Amsterdam, Haarlemmermeer, IJmond/Zuid Kennemerland en Amstelland. Deze deelregio’s kennen ook in hoofdlijnen gemeenschappelijke energieopgaven, landschappelijke kenmerken en stakeholders.

Iedere regio onderzoekt hoeveel zij kan bijdragen aan de 35 TWh die landelijk aan duurzame energie opgewekt moet worden. De dertig energieregio’s worden ondersteund vanuit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES).

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie:

Meer informatie voor raadsleden over de RES: https://energieregionh.nl/raadsleden