voor inwoners, met gemeenten
In het Klimaatakkoord  is afgesproken dat we in 2030 49% minder COuitstoten dan in 1990. Eén van de afspraken is dat verkend wordt waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Nederland is daarvoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij kan bijdragen aan de 35 TWh die aan duurzame energie opgewekt moet worden. Hoe en waar de regio de duurzame energie wil opwekken, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Zuid.

Gemeenten, de provincie Noord-Holland, de waterschappen en de netbeheerders bepalen met elkaar in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar de opwek met bestaande technieken: zonne- en windenergie.

Naar RES 1.0

De eerste stap naar een Regionale Energiestrategie was de concept-RES , deze is in april 2020 gepubliceerd. Daarin zijn de resultaten verwerkt van onderzoeken, gesprekken en regionale en lokale bijeenkomsten die zijn gehouden over de opwek van duurzame energie.
De concept-RES is besproken in de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Ook is de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programmabureau RES en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vanuit de concept-RES is verder gewerkt aan een definitieve versie: de RES 1.0. Deze moet op 1 juli 2021 worden opgeleverd. De gemeenten en provincies besluiten zelf hoe ze de RES vertalen in hun Omgevingsbeleid. Iedere twee jaar komen er nieuwe, aangevulde versies van de Regionale Energiestrategieën.

Meer informatie over de route naar RES 1.0.

Energieregio Noord-Holland Zuid

De Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de Energieregio Noord-Holland Zuid, een van de dertig energieregio’s van Nederland. In de energieregio werken 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, drie waterschappen en de netbeheerders met elkaar samen om te bepalen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Landelijk worden de dertig energieregio’s ondersteund vanuit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie: