voor inwoners, met gemeenten

In het Klimaatakkoord  is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij kan bijdragen aan de 35 TWh die aan duurzame energie opgewekt moet worden. Hoe de regio de duurzame energie wil opwekken, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Zuid.

De concept-RES

De eerste stap naar een Regionale Energiestrategie is de concept-RES. Daarin zijn de resultaten verwerkt van onderzoeken, gesprekken en regionale en lokale bijeenkomsten die zijn gehouden over de opwek van duurzame energie. Gemeenten, de provincie Noord-Holland, de waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid bepalen met elkaar in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar de opwek met bestaande technieken: zonne- en windenergie.

Publieksversie Concept-RES

De concept-RES wordt besproken in de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Ook wordt de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programmabureau RES en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij beoordelen de RES’en en berekenen of de 30 energieregio’s bij elkaar de 35 TWh halen. Wanneer dit niet zo is, kan het zijn dat sommige regio’s de opdracht krijgen meer duurzame energie te gaan opwekken.

RES 1.0

Als de concept-RES beoordeeld is door het Rijk wordt verder gewerkt aan een definitieve versie: de RES 1.0. Deze moet op 1 juli 2021 worden opgeleverd. De gemeenten en provincies besluiten zelf hoe ze de RES vertalen in hun Omgevingsbeleid. Iedere twee jaar komen er nieuwe, aangevulde versies van de RES’en.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie: