voor inwoners, met gemeenten
In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Vanuit de concept-RES, die in oktober 2020 is vastgesteld, wordt verder gewerkt aan een definitieve versie: de RES 1.0. Deze moet op 1 juli 2021 door gemeenten, provincie en waterschappen zijn vastgesteld en worden aangeleverd bij het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving. Iedere twee jaar komen er nieuwe, aangevulde versies van de Regionale Energiestrategieën. 

 

In de periode juni tot en met september 2020 hebben volksvertegenwoordigers, belanghebbenden, stakeholders en inwoners de mogelijkheid gehad te reageren op de concept-RES voor de energieregio Noord-Holland Zuid, waar de Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt.

Volksvertegenwoordigers hebben dit gedaan via wensen en bedenkingen. Andere betrokkenen via digitale reacties. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer de mogelijkheden en onmogelijkheden van grootschalige opwek met zonne- en windenergie op haar grondgebied aangegeven, en heeft Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) een aanbod gedaan vanuit de agrariërs. Ook de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft met een aantal natuurorganisaties een tweetal kaarten ingebracht met daarop hun visie op de locaties voor opwek van hernieuwbare energie.

In de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’ zijn de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen alsmede de reacties van deelnemers integraal tegen elkaar afgewogen.

Deze afwegingen leidden tot:

  • tekstuele veranderingen voor de RES 1.0 ten opzichte van de concept-RES, zoals het toevoegen van onderwerpen of aanvullingen op en verbetering van bestaande teksten;
  • veranderingen op de kaart met zoekgebieden;
  • onderzoeksvragen die verdere uitwerking krijgen via thematafels.

Concretisering zoekgebieden 

In de regiogemeenten en vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de zoekgebieden verder verkend en geconcretiseerd. Dat was maatwerk per zoekgebied waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn.
De gemeenten werken de zoekgebieden op hun eigen grondgebied verder uit. Regionaal wordt in de Gooi en Vechtstreek samengewerkt voor de ontwikkeling van zoekgebieden voor zon op daken, zon boven parkeerplaatsen en zon op geluidsschermen en in wegbermen.

De nadere concretisering van de zoekgebieden en de resultaten van de reactienota zijn verwerkt in de RES 1.0, deze is op 21 april 2021 gepubliceerd. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over de RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit.

In de Gooi en Vechtstreek gaat de voorkeur uit naar zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Bij elkaar opgeteld kan in de zoekgebieden 230 GWh duurzame energie worden opgewekt. Voor de hele energieregio Noord-Holland Zuid is dat 2,7 TWh.

Lees meer op de website van de energieregio NH Zuid