voor inwoners, met gemeenten
We gaan koken en stoken op andere duurzame energiebronnen. De komende twintig jaar worden de gemeenten in Gooi en Vechtstreek aardgasvrij. Dit gebeurt stapsgewijs. Wanneer welke wijk aan de beurt is en wat per wijk de beste alternatieve warmteoplossingen zijn wordt beschreven in de Transitievisie Warmte.

Uiterlijk in 2021 moet iedere gemeente een eigen Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Voor buurten of wijken waarvan de transitie vóór 2030 is gepland, maakt de gemeente dan ook de mogelijke alternatieve warmteoplossingen bekend.

Twee hoofdvragen

In een Transitievisie Warmte worden twee hoofdvragen beantwoord:

1. Wanneer kan welke wijk van het aardgas af?

Om hier antwoord op te geven worden verschillende criteria naast elkaar gelegd en gewogen. Criteria die kunnen worden meegenomen zijn onder andere:  het type bebouwing, de sociale cohesie in een wijk, aanwezige bewonersinitiatieven, activiteiten van woningbouwcorporaties, gepland onderhoud aan gas, water, riool en infrastructuur, en ook lopende projecten ten aanzien van klimaatadaptatie.

2. Wat wordt per wijk het duurzame warmtesysteem?

Gooi en Vechtstreek kent vele typen bebouwing. Er is niet één oplossing voor het bepalen van een alternatief warmtesysteem. Dit gebeurt dan ook op basis van een analyse van verschillende factoren. Er wordt per wijk gekeken naar de hoeveelheid gebouwen, de warmtevraag, het energiebesparingspotentieel, het huidige warmte-aanbod en de kosten.

Samenwerking in de regio

De gemeenten Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen werken op regionaal niveau met elkaar samen om de Transitievisie Warmte op te stellen. Onder begeleiding van een projectleider van de Regio en een extern adviesbureau  wordt gewerkt aan het vormgeven van:

 • De (start)analyse voor inzicht in de keuze van het duurzame warmtesysteem. Deze keuze is mede afhankelijk van:
  1. De warmtevraag en het besparingspotentieel
  2. Het potentieel aan warmte-aanbod
  3. Bestaande energie-infrastructuren
  4. De kosten
 • Het afwegingskader voor de planning
 • Uitgangspunten voor de uitvoeringsstrategie
 • Regionale kansen en risico’s, bijvoorbeeld t.a.v. het elektriciteitsnet

In 2021 stellen de vijf gemeenten ieder afzonderlijk de eigen Transitievisie Warmte vast.