voor inwoners, met gemeenten
We gaan koken en stoken op andere duurzame energiebronnen. De komende twintig jaar worden de gemeenten in Gooi en Vechtstreek aardgasvrij. Dit gebeurt stapsgewijs. Wanneer welke wijk aan de beurt is en wat per wijk de beste alternatieve warmteoplossingen zijn wordt beschreven in de Transitievisie Warmte.

In 2021 heeft elke gemeente een eigen Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin worden twee hoofdvragen beantwoord:

  1. Wanneer kan welke wijk van het aardgas af?

Om hier antwoord op te geven worden verschillende criteria naast elkaar gelegd en gewogen, zoals:  het type bebouwing, de sociale cohesie in een wijk, aanwezige bewonersinitiatieven, activiteiten van woningbouwcorporaties, gepland onderhoud aan gas, water, riool en infrastructuur, en ook lopende projecten ten aanzien van klimaatadaptatie.

  1. Wat wordt per wijk het duurzame warmtesysteem?

Gooi en Vechtstreek kent vele typen bebouwing. Er is niet één oplossing voor het bepalen van een alternatief warmtesysteem. Dit gebeurt dan ook op basis van een analyse van verschillende factoren. Er wordt per wijk gekeken naar de hoeveelheid gebouwen, de warmtevraag, het energiebesparingspotentieel, het huidige warmte-aanbod en de kosten.

Samenwerking in de regio

De gemeenten Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen hebben op regionaal niveau samengewerkt om de Transitievisie Warmte op te stellen. Gezamenlijk zijn de aanwezige duurzame warmtebronnen, de warmtevraag en het warmtenetwerk (energie-infrastructuur) geïnventariseerd en de volgende punten uitgewerkt:

  • De (start)analyse voor inzicht in de keuze van het duurzame warmtesysteem. Deze keuze is mede afhankelijk van:
  1. De warmtevraag en het besparingspotentieel
  2. Het potentieel aan warmte-aanbod
  3. Bestaande energie-infrastructuren
  4. De kosten
  • Het afwegingskader voor de planning
  • Uitgangspunten voor de uitvoeringsstrategie
  • Regionale kansen en risico’s, bijvoorbeeld t.a.v. het elektriciteitsnet

Bekijk hier de Transitievisies Warmte van de gemeenten:

Geothermie

Op regionaal niveau wordt ook bekeken wat de kansen en mogelijkheden zijn van geothermie als duurzame warmtebron voor een collectief warmtesysteem in de regio. Hiermee zou een warmtenet kunnen ontstaan voor de gebouwde omgeving, waaraan meerdere diepe en ultradiepe geothermiebronnen warmte leveren.

Regio Gooi en Vechtstreek maakt deel uit van het zogenoemde SCAN Aardwarmte onderzoek. In dit onderzoeksprogramma worden de regio’s in Nederland, waarvan de ondergrond eerder nog niet in beeld zijn gebracht, alsnog in beeld gebracht. De resultaten van het onderzoek worden in najaar 2022 verwacht. Dit geeft meer inzicht in de potentie van aardwarmte in de regio. De uitkomsten zeggen nog niets over hoeveel warmte er onttrokken zou kunnen worden. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.