voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

 1. Een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – januari 2019

Resultaten tot nu toe

 1. In november 2016 is een startnotitie opgesteld, waarin vijf thema’s zijn benoemd waarop regio Gooi en Vechtstreek moet inzetten om te komen tot een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio. De vijf thema’s zijn: 1) aanscherpen bezoekersprofiel en inspelen op aanbod, 2) versterking en uitbreiding van het toeristisch-recreatief aanbod, 3) betere bereikbaarheid, 4) toename meerdaagse verblijfsaccommodaties en 5) profilering en promotie.
 2. De afgelopen jaren is vanuit Toerisme Gooi & Vecht vooral ingezet op de ontvangst- en informatiefunctie en productontwikkeling. De regiogemeenten hebben de wens uitgesproken om de ontwikkeling in te zetten richting een regiomarketingorganisatie en hebben hiervoor advisering vanuit Amsterdam Marketing gevraagd. Dit heeft geresulteerd in een advies om doelgroep- en vraaggericht te gaan werken en meer focus aan te brengen in het aanbod.
 3. Het advies leidde (ook) tot een bestuurlijke opdracht om de huidige organisatie Toerisme Gooi & Vecht om te vormen naar een regiomarketingorganisatie en daarbij nadrukkelijk te kijken naar de samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek.
 4. Een MRA-onderzoek is gestart door adviesbureau ZKA Leisure Consultants naar verblijfsaccommodaties in de gehele MRA, dat moet leiden tot een uitbreiding van het aanbod.
 5. Samenwerking op MRA-niveau vindt plaats met de Strategische Agenda Toerisme MRA en het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ waarbij spreiding van bezoekers wordt gestimuleerd. Vanuit het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ is een gebiedsplan opgesteld voor de regio met als thema ‘Castles & Gardens of Amsterdam’.

Voortgang en planning

 1. Met behulp van de vijf benoemde kwaliteitsplekken uit het Kwaliteitsbeeld Cultuur & Erfgoed Gooi en Vechtstreek, wordt de focus voor recreatie & toerisme aangebracht en wordt doelgroep- en vraaggericht gewerkt. In het najaar van 2018 vinden inspiratiesessies op de vijf kwaliteitsplekken plaats om de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en focus aan te brengen in het aanbod.
 2. In 2018 en 2019 worden concrete voorstellen opgesteld om het toeristisch-recreatief aanbod te versterken en regiomarketingactiviteiten uit te voeren. Dit vindt plaats in samenwerking met Toerisme Gooi & Vecht. Hierbij wordt vooral ook ingezet op bereikbaarheid en de inzet van elektrische deelfietsen.
 3. Stichting Toerisme Gooi & Vecht wordt in 2018 en 2019 in samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek flexibel ingericht tot het moment dat de gemeenten een besluit hebben genomen over de structurele inbedding van de stichting en de taken van Toerisme Gooi & Vecht. Uiterlijk 1 juni 2019 ligt een voorstel voor gemeenten ten aanzien van de structurele inbedding en financiering van stichting Toerisme Gooi & Vecht.
 4. Het Gebiedsplan ‘Castles & Gardens of Amsterdam’ wordt verder uitgewerkt in samenwerking met Amsterdam Marketing.

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
Programmacoördinator Recreatie en Toerisme

(06) 525 78 062
m.zivkovic@regiogv.nl