voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
  2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

  1. Een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio zijn en blijven

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – eind 2018

Resultaten tot nu toe

  1. In november 2016 is een startnotitie opgesteld, waarin vijf thema’s zijn benoemd waarop regio Gooi en Vechtstreek moet inzetten om te komen tot een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio. De vijf thema’s zijn: 1) aanscherpen bezoekersprofiel, 2) versterking en uitbreiding van het toeristisch-recreatief aanbod, 3) betere bereikbaarheid, 4) toename meerdaagse verblijfsaccommodaties en 5) profilering en promotie.
  2. De afgelopen jaren is vanuit Toerisme Gooi & Vecht vooral ingezet op de ontvangst- en informatiefunctie en productontwikkeling. De regiogemeenten hebben de wens uitgesproken om de ontwikkeling in te zetten richting een regiomarketingorganisatie en hebben hiervoor advisering vanuit Amsterdam Marketing gevraagd. Dit heeft geresulteerd in een advies om doelgroep- en vraaggericht te gaan werken en meer focus aan te brengen in het aanbod.
  3. Er is een MRA-onderzoek gestart door het bureau ZKA naar verblijfsaccommodaties in de gehele MRA, dat mogelijk kan leiden tot een uitbreiding van het aanbod.
  4. Samenwerking op MRA-niveau vindt plaats met de Strategische Agenda Toerisme MRA en het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ waarbij spreiding van bezoekers wordt gestimuleerd.

Voortgang en planning

  1. Met behulp van de vijf benoemde kwaliteitsplekken uit het Kwaliteitsbeeld Cultuur & Erfgoed Gooi en Vechtstreek, wordt de focus voor recreatie & toerisme aangebracht en wordt doelgroep- en vraaggericht gewerkt. 2018 dient als overgangsjaar, om uiterlijk in 2019 te komen tot een regiomarketingorganisatie.
  2. In het tweede kwartaal van 2018 wordt de strategie recreatie en toerisme geactualiseerd en wordt vooral ook ingezet op een betere bereikbaarheid en de inzet van deelfietsen.
  3. Vanuit het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ is een gebiedsplan voor het thema ‘Castles & Gardens of Amsterdam’, dat in 2018 nader wordt uitgewerkt.

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
m.zivkovic@regiogv.nl