voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren

Wat willen we bereiken?

 • Alle kinderen op basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen kennis maken met cultuur en erfgoed.
 • Inwoners en bezoekers kunnen actief deelnemen aan cultuur- en erfgoed activiteiten en kunnen genieten van een hoogstaand en veelzijdig cultuur en erfgoedaanbod in de regio.
 • Voor wat betreft cultuureducatie willen we gezamenlijke bovenlokale vraag en aanbodafstemming en gezamenlijke realisering van cultuureducatie in het onderwijs in Gooi en Vechtstreek bereiken. Daarbij staat de vraag van de scholen voorop en is het bestaande aanbod uitgangspunt.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017- 1 januari 2022

Resultaten tot nu toe

 1. Deelname aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) – vanuit het Fonds Cultuurparticipatie/Plein C – is bereikt, waarmee voor vier jaar extern geld beschikbaar is gekomen. CMK kan hierdoor regionaal worden uitgerold. Er is een projectcoördinator aangesteld.
 2. In de periode 2017 tot 2022 haken alle scholen voor basisonderwijs aan bij CMK en is een start gemaakt met voorbereiding van cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs. In deze opzet wordt ook de al vergevorderde aanpak van Hilversum meegenomen die al eerder vier jaar heeft kunnen deelnemen aan de regeling.
 3. Met het oog op het inventariseren, informeren/kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering zijn de volgende zaken uitgevoerd:
 • In kaart gebracht wat er gebeurt op cultuureducatief vlak bij alle scholen voor primair onderwijs in de regio.
 • Alle scholen voor primair onderwijs zijn geïnformeerd over CMK in de regio en de mogelijkheden die dit project biedt.
 • Het project is formeel gestart en de processtructuur is ingericht.
 • De eerste Interne Cultuur Coördinator (ICC)-training is gestart.
 • De tweede ICC-training is georganiseerd en start in september.
 • Tussen de instellingen die aanbod ontwikkelen heeft afstemming plaatsgevonden, zodat vraag en aanbod daadwerkelijk op elkaar aansluiten.

In de komende jaren wordt de aanpak van cultuureducatie in onze regio zowel binnen- als buitenschools meer verbonden met het sociaal domein en daarbinnen met zorg en onderwijs.

Voortgang en planning

Gepland voor 2018:

 1. Traject De Cultuur Loper
 2. ICC-training
 3. Manifestatie CMK voor onderwijs en cultuuraanbieders (doel: informeren, inspireren, kennismaken, netwerken) in maart 2018.

Contact

Marlies van der Linden
Programmacoördinator Cultuur en Erfgoed

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl