voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren

Wat willen we bereiken?

 1. Realiseren van ontwikkeling van cultuureducatie in Gooi en Vechtstreek.
  Hierbij willen we gezamenlijke bovenlokale vraag- en aanbodafstemming en gezamenlijke realisering van cultuureducatie in het onderwijs bereiken. Daarbij staat de vraag van de scholen voorop en is het bestaande aanbod uitgangspunt.
 2. Alle kinderen op basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen kennismaken met cultuur en erfgoed. In de periode 2017-2022 haken alle scholen voor basisonderwijs aan bij CMK en is een start gemaakt met voorbereiding van cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs. In deze opzet wordt ook de al vergevorderde aanpak van Hilversum meegenomen, die al eerder vier jaar heeft kunnen deelnemen aan de regeling.
 3. Inwoners en bezoekers kunnen actief deelnemen aan cultuur- en erfgoed activiteiten en kunnen genieten van een hoogstaand en veelzijdig cultuur- en erfgoedaanbod in de regio (cultuurparticipatie).

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017- 1 januari 2022

Resultaten tot nu toe

 1. Deelname aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) – vanuit het Fonds Cultuurparticipatie/Plein C – is bereikt, waarmee voor vier jaar extern geld beschikbaar is gekomen. CMK kan hierdoor regionaal worden uitgerold. Er is een projectcoördinator aangesteld.
 2. Met het oog op het inventariseren, informeren/kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering zijn de volgende zaken uitgevoerd:
 3. Het project is formeel gestart en de projectstructuur is ingericht.
 4. Alle scholen voor primair onderwijs zijn geïnformeerd over CMK in de regio en de mogelijkheden die dit project biedt.
 5. Er is in kaart gebracht wat er gebeurt op cultuur-educatief vlak bij alle scholen voor primair onderwijs in de regio.
 6. De projectcoördinator heeft in 2017 met 67 scholen (van het totaal aantal van 108 basisscholen) gesprekken gevoerd voor een inventarisatie naar de cultuureducatie-vraag vanuit scholen. In 2018 staat met minimaal 75 scholen (mondeling) contact gepland over de cultuureducatie-vraag vanuit scholen en het volgen van een deskundigheidsbevorderingstraject.
 7. De Interne Cultuur Coördinator (ICC)-trainingen zijn gestart, er zijn twee afgerond, een derde training is ingepland voor september 2018. Komende jaren worden meerdere trainingen gegeven (op basis van de vraag-inschatting zijn er jaarlijks twee trainingen).
 8. Er zijn vier Cultuur Loper trajecten, ofwel visievormingstrajecten gestart, waarvan één binnen een leergemeenschap van 5 scholen.
 9. De eerste CMK Manifestatie voor scholen en cultuuraanbieders heeft plaatsgevonden op 28 maart 2018 (doel: informeren, inspireren, kennismaken, netwerken).
 10. De website cultuureducatiegooienvecht.nl is gelanceerd.
 11. In de komende jaren wordt de aanpak van cultuureducatie in onze regio, zowel binnen- als buitenschools, meer verbonden met het sociaal domein en daarbinnen met zorg en onderwijs.
 12. In 2017 vond de eerste editie van het landelijke amateurkunst-festival Iktoon plaats. De regio Gooi en Vechtstreek sluit hierbij aan, bedoeld als stimulans voor de actieve cultuurparticipatie in de regio Gooi en Vechtstreek. In 2018 heeft de Regio deelgenomen aan de tweede editie van Iktoon.

Voortgang en planning

Gepland voor 2018:

 1. Afronden van de inventarisatie naar de cultuureducatie-vraag vanuit scholen.
 2. Er wordt een ICC-training gegeven.
 3. Het Cultuurlopertraject voortzetten en uitbreiden van het aantal deelnemende scholen.
 4. Naar aanleiding van de inventarisatie, de ICC-cursussen en de Cultuur Loper trajecten wordt deskundigheidsbevordering op scholen geïnitieerd en gestimuleerd.
 5. Naar aanleiding van de inventarisatie naar de cultuureducatie-vraag vanuit scholen worden de eerste scholen in contact gebracht met culturele instellingen om co-creatie (samen aansluitend aanbod creëren) te bevorderen.
 6. Voor de getrainde ICC’ers wordt een netwerkgroep gestart.

Contact

Marlies van der Linden
Programmacoördinator Cultuur en Erfgoed

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl