voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme
 3. Duurzame energie

Wat willen we bereiken?

 1. Stimuleren recreatie & toerisme
 2. Impuls regionale economie
 3. Stimuleren innovatie en creativiteit
 4. Bevorderen samenwerking, zowel binnen als buiten de regio, en goed aansluiten op lopende ontwikkelingen

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2022

Resultaten tot nu toe

 1. In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats met het thema ‘Growing Green Cities’.
 2. Een Bestuurlijke Denktank Floriade, bestaande uit drie regionale wethouders (Economie & Innovatie/CERT, Ruimte & Mobiliteit, Milieu & Duurzaamheid), ambtelijk ondersteund door de gemeente Huizen en Regio Gooi en Vechtstreek, heeft de afgelopen jaren het traject begeleid om te komen tot een inbreng vanuit regio Gooi en Vechtstreek.
 3. Landschapsarchitect Niek Roozen heeft begin 2018 een rapportage opgeleverd over de mogelijkheden om met de waardevolle combinatie van landschap, cultuur en erfgoed in te spelen op de Floriade, inclusief een globale kostenraming voor een eventuele inzending op het Floriade terrein zelf.
 4. De kosten-batenanalyse is opgeleverd door Ecorys en op 19 juli jl. voorgelegd aan de leden van het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein.

Voortgang en planning

 1. De leden van het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein hebben naar aanleiding van het rapport van Ecorys ingestemd met het advies om niet in te zetten op een regionale inzending op het Floriade terrein. Het onderzoek van Ecorys geeft voldoende onderbouwing om het toeristisch-recreatieve aanbod in Gooi en Vechtstreek te versterken.
 2. In 2018 en 2019 worden concrete voorstellen voorbereid hoe recreatie en toerisme duurzaam kan worden versterkt, al dan niet in relatie tot de Floriade.

Publicaties

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
Programmacoördinator Recreatie en Toerisme

(06) 525 78 062
m.zivkovic@regiogv.nl