voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
 2. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit

Wat willen we bereiken?

 1. Regionaal beleid ten aanzien van cultuur en erfgoed, een regionale infrastructuur inclusief financieringsmodel.
 2. Verbinden van landschap en cultuur en erfgoed, als belangrijk onderdeel van de waardenmix van regio Gooi en Vechtstreek.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – januari 2020

Resultaten tot nu toe

 1. De bovenlokale cultuur en erfgoedopgaven zijn benoemd en worden gerealiseerd via de samenwerkingsstructuur die is ingericht. Dit gebeurt zowel ambtelijk (cultuur en erfgoed) als bestuurlijk via de Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT), en met de cultuur en erfgoedinstellingen in Gooi en Vechtstreek. Deze overleggen vormen de basis voor de uitvoeringsagenda van het programmadeel Cultuur en Erfgoed van CERT.
 2. Er is externe financiering verkregen:
  • Voorjaar 2017 is door het Mondriaanfonds een meerjarige subsidiebijdrage toegekend waarmee in de organisatie van kwaliteit van cultuur en erfgoed en in de samenwerking tussen de instellingen kan worden geïnvesteerd.
  • Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie verstrekt voor de regionale uitrol via het project CMK. De subsidie is toegekend via Plein C en provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse prestaties (Zie project: Uitrol cultuureducatie met kwaliteit).
 3. De waarde van cultuur en erfgoed en de waarde van het landschap zijn door alle gemeenten herkend als belangrijke uitgangspunten voor positionering van de regio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een regioconservator is aangesteld die verbinding, (digitale)toegankelijkheid en presentatie van collecties realiseert. Er is een verkenning uitgevoerd naar een relevante gezamenlijke organisatievorm en backoffice.
 4. Er is een start gemaakt om ruimte en cultuur te verbinden. Hiervoor zijn twee kwaliteitsbeelden c.q. bouwstenen ontwikkeld voor het toekomstige regionale omgevingsbeeld die op elkaar aansluiten.
 5. In 2017 is gewerkt aan een uniforme vertegenwoordiging van cultuur en erfgoed vanuit de regio in de MRA en Utrecht en de relevante provincies. Gevoed vanuit de overleggen kan de programmacoördinator gemeenten bovenlokaal vertegenwoordigen.
 6. Een verkenning loopt naar een gezamenlijke organisatievorm voor culturele instellingen. Deze is in oktober 2017 afgerond. De uitkomsten worden in een voorstel vertaald, zie planning en voortgang.

Voortgang en planning

 1. In 2018 wordt een regionaal cultuur en erfgoedbeeld gerealiseerd(bouwsteen). Dit borgt de regionale bovenlokale infrastructuur voor de komende jaren en voorziet van een kader voor de gezamenlijke opgaven.
 2. Jaarlijks worden regionale actieagenda’s voor cultuur en erfgoed opgesteld waarvan de uitvoering regionaal begeleid en gefaciliteerd wordt. Lokale cultuurnota’s sluiten hierop aan.
 3. De uitkomsten van de verkenning naar een gezamenlijke organisatievorm leiden tot een voorstel van aanpak voor de organisatie in de regio van waaruit cultuur- en erfgoedinstellingen voor 2020 de samenwerking kunnen realiseren.
 4. Dit voorstel behelst, naar een financiële onderbouwing, ook een regionaal fonds voor cultuur- en erfgoedprojecten.

Contact

Marlies van der Linden
m.vanderlinden@regiogv.nl

Publicaties