voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
 2. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit

Wat willen we bereiken?

 1. Regionaal beleid ten aanzien van cultuur en erfgoed, een regionale infrastructuur inclusief financieringsmodel.
 2. Verbinden van landschap en cultuur en erfgoed, als belangrijk onderdeel van de waardenmix van regio Gooi en Vechtstreek.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – januari 2020

Resultaten tot nu toe

 1. De bovenlokale cultuur en erfgoedopgaven zijn benoemd en worden gerealiseerd via de samenwerkingsstructuur die is ingericht. Dit gebeurt zowel ambtelijk (cultuur en erfgoed) als bestuurlijk via de Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT), en met de cultuur en erfgoedinstellingen in Gooi en Vechtstreek. Deze overleggen vormen de basis voor de uitvoeringsagenda van het programmadeel Cultuur en Erfgoed van CERT.
 2. In 2017 zijn vijf kwaliteitsplekken benoemd, die in 2018 met instellingen, ondernemers en overheden verder worden uitgewerkt en gebruikt worden bij de positionering van de culturele regionale kwaliteit. Vanuit deze basis kunnen overheden, cultuur- en erfgoedinstellingen en ondernemers in het toeristisch-recreatieve veld samenwerken en ontwikkelingen mogelijk maken.
 3. Er is externe financiering verkregen:
  • Voorjaar 2017 is door het Mondriaanfonds een meerjarige subsidiebijdrage toegekend, waarmee de samenwerking in het cultuur- en erfgoedveld gestimuleerd wordt en in de samenwerking tussen de instellingen kan worden geïnvesteerd. Hiervoor is een regioconservator aangesteld, die o.a. backoffice-ondersteuning biedt en digitalisering van cultuur- en erfgoedcollecties bevordert.
  • Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie verstrekt voor de regionale uitrol via het project CMK (Zie project: Uitrol cultuureducatie met kwaliteit).
 4. De waarde van cultuur en erfgoed en de waarde van het landschap zijn door alle gemeenten herkend als belangrijke uitgangspunten voor positionering van de regio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
 5. Er is een start gemaakt om ruimte en cultuur te verbinden. Hiervoor zijn twee kwaliteitsbeelden c.q. bouwstenen ontwikkeld voor het toekomstige regionale omgevingsbeeld die op elkaar aansluiten.
 6. In 2017 is gewerkt aan een uniforme vertegenwoordiging van cultuur en erfgoed vanuit de regio in de MRA en Utrecht en de relevante provincies. Gevoed vanuit de overleggen kan de programmacoördinator gemeenten bovenlokaal vertegenwoordigen.
 7. Een verkenning naar een gezamenlijke organisatievorm voor culturele instellingen is afgerond. Conclusie is dat een gezamenlijke organisatievorm (op dit moment) niet mogelijk blijkt. In 2018 wordt er wel voortgeborduurd op de bestaande samenwerkingsverbanden en worden nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkeld (i.e. Mondriaanwerkgroep en de samenwerking tussen culturele instellingen en het toeristisch-recreatieve veld).

Voortgang en planning

 1. In 2018 wordt het ‘Kwaliteitsbeeld Cultuur & Erfgoed Gooi en Vechtstreek’ verder uitgewerkt in vijf inspiratiesessies op de diverse kwaliteitsplekken in de regio.
 2. Aan de hand van de uitkomsten van de verkenning naar een gezamenlijke organisatievorm, wordt met de culturele instellingen onderzocht op welke wijze de samenwerking kan worden vormgegeven, i.e. voortzetting van de Mondriaanwerkgroep. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de samenwerking met ondernemers uit het toeristisch-recreatieve veld.

Publicaties

Contact

Marlies van der Linden
Programmacoördinator Cultuur en Erfgoed

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl