voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

 1. Actueel en duurzaam beheer en onderhoud van de bewegwijzering van het regionale recreatieve routenetwerk (fietsknooppuntennetwerk, kanoroutenetwerk, sloepennetwerk en toekomstig wandelnetwerk).
 2. Uitgebreid aanbod aan recreatieve mogelijkheden voor zowel inwoners als bezoekers.

Beoogde start-/einddatum

Februari 2017 – eind 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Gestart is in 2017 met het opstellen van een achtergronddocument voor het gehele recreatieve routenetwerk (fietsen, varen, wandelen) in regio Gooi en Vechtstreek ter onderbouwing van het oprichten van een regionaal Routebureau Gooi & Vechtstreek.
 2. In 2017 is een nulmeting uitgevoerd en vervolgens het regionale fietsknooppuntennetwerk geheel geactualiseerd.
 3. Het definitief ontwerp Wandelnetwerk is in juni 2017 opgeleverd en gestart is met het opstellen van het bestek/werkbeschrijving.
 4. Een WED-subsidie (Water als Economische Drager) is ontvangen voor o.a. elektrische oplaadpalen voor sloepen, sanitaire voorzieningen voor de waterrecreant op het land en stimulering elektrische sloepen.
 5. Nader onderzoek is gestart naar de mogelijkheid om ‘Circulaire bewegwijzering’ als pilot-project te koppelen aan het Wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek & Diemerscheg.

Voortgang en planning

 1. De bestekfase van het wandelnetwerk wordt in het eerste half jaar van 2018 afgerond. Hierna kan gestart worden met de uitvoering. De kans is groot dat het pilotproject ‘Circulaire bewegwijzering’ wordt gekoppeld aan de realisatie van het Wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek & Diemerscheg. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats in april 2018.
 2. De planning voor realisatie van het wandelnetwerk is eind 2018.
 3. Ten behoeve van het Routebureau wordt in het tweede kwartaal van 2018 een beheerssysteem aangeschaft om de regie en coördinatie van het beheer en onderhoud van de bewegwijzering van het regionale recreatieve routenetwerk vanuit Regio Gooi en Vechtstreek op te kunnen starten.

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
m.zivkovic@regiogv.nl