voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 • Gezonde en Vitale Regio

Wat willen we bereiken?

 1. Een effectieve uitvoering van het convenant Gezonde en Vitale Regio waarmee gemeenten, de Regio en Tergooi zich inzetten voor ‘positieve gezondheid’ in Gooi en Vechtstreek.
 2. Netwerk Goed en Gezond Leven verbinden aan het convenant.
 3. Implementatie brede leefstijlaanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) waarbij op lokaal/regionaal niveau wordt samengewerkt.
 4. Versterken van de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein, waarbij gezondheid een volwaardige plaats inneemt bij de afweging van keuzes in het kader van de fysieke inrichting.

Beoogde start-/einddatum

Maart 2017 – december 2020

Resultaten tot nu toe

 1. Convenant Gezonde Vitale Regio is op 22 maart 2017 ondertekend door bestuurders Tergooi en regiogemeenten en eindigt op 31 december 2020 (met mogelijkheid tot verlenging). Het eerste concept-actieplan van het convenant is klaar en de volgende projecten zijn benoemd.
 2. Doorontwikkeling regionaal Netwerk Goed en Gezond Leven: waar voorheen samengewerkt werd binnen verschillende domeinen is het Netwerk Goed en Gezond Leven ontstaan.
 3. Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is bij regiogemeenten van start gegaan. De deelnemende gemeenten zetten zich in voor een gezonde samenleving en een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is en waarin het voor mensen makkelijker is om gezonde keuzes te maken.
 4. Het project Rookvrij Opgroeien wordt uitgevoerd. Doel van dit project is het aantal jongeren dat begint met roken, terug te dringen.
 5. Op donderdag 21 juni ondertekenden ruim 30 partijen uit de regio Gooi en Vechtstreek een convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Met al deze partners sloot de regio zich – in het bijzijn van de kinderburgemeester en een kinderraadslid uit Hilversum – aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als allereerste regio in Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie.
 6. Gemeenten hebben het Preventie en Handhavingsplan Alcohol Jeugd vastgesteld. Dit plan bevat concrete maatregelen om het alcoholgebruik onder met name jongeren terug te dringen en wordt momenteel uitgevoerd. Voorbeelden zijn de nix18 campagne, weerbaarheidstrainingen voor leerlingen en het actief benaderen van sportverenigingen om de verkoop van alcohol terug te dringen.
 7. Op initiatief van en samen met de VO-scholen in de regio is door de ambtelijke werkgroep Preventie en Handhaving Alcohol Jeugd een intentieverklaring opgesteld om de samenwerking tussen gemeenten/GGD/Jeugd en Gezin, Jellinek, VO-scholen,
 8. Er is een Gezondheidsfestival georganiseerd over de toekomst van de zorg in de regio Gooi en Vechtstreek.
 9. Twee koplopersbijeenkomsten Positieve Gezondheid zijn georganiseerd, Nieuwe partners (waaronder Versa Welzijn en MEE) zijn aangesloten en een delegatie van professionals uit Hilversum is ter inspiratie naar Esbjerg (een voorbeeldgemeente waar de inwoner echt centraal staat) geweest.

Voortgang en planning

 1. Het Convenant Gezonde Vitale Regio wordt verder uitgevoerd en gemonitord.
 2. Voortzetten van de deelname aan regionale/lokale overleggen, zodat we verbinding tot stand brengen tussen fysieke omgeving en effecten op gezondheid, met andere worden een gezonde leefomgeving.
 3. Gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ verder implementeren.
 4. Continueren van het Netwerk Goed en Gezond Leven waarin projecten, beschreven in het Convenant, uitgevoerd ne gemonitord worden.
 5. Continueren van het project Generatie rookvrij.
 6. Continueren Preventie en Handhavingsplan Alcohol Jeugd.
 7. De intentieverklaring Stop Alcoholgebruik onder de 18 jaar wordt medio oktober 2018 door relevante partijen ondertekend.
 8. Continuering project JOGG.

Contact

Jeanette van der Veer
j.vanderveer@regiogv.nl