voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Overkoepelend: systematische en gestructureerde samenwerking met inwoners en cliënten in het sociaal domein (op termijn ook fysiek domein), zodat projecten in het uitvoeringsprogramma inspelen op vragen, problemen en opgaven die leven bij inwoners.

Wat willen we bereiken?

  1. Het bij de uitvoering van regionale projecten zichtbaar maken van het perspectief van inwoners.
  2. De behoeften van inwoners en cliënten sturend laten zijn in hoe regionale programma’s en projecten worden uitgevoerd, zodat we borgen dat de resultaten van regionale projecten maximaal aansluiten bij de vragen en behoeften van inwoners.
  3. Realiseren dat uitvoerders van regionale projecten standaard werken vanuit de vraag van inwoners.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Het Plan van aanpak Samenkracht! 2017 is vastgesteld. Met dit plan geven de gemeenten en de Regio invulling aan Samenkracht! 2.0.
  2. De Regio heeft een coördinator Samenkracht! aangesteld die verantwoordelijk is voor het bewaken en aanjagen van de betrokkenheid van inwoners bij regionale projecten.
  3. Per project uit het Uitvoeringsprogramma is onder meer inzichtelijk gemaakt welke input we van inwoners en gebruikers van voorzieningen ophalen, met welk doel, en op welke manier we input verzamelen en gebruiken. Op basis hiervan worden inwoners betrokken bij de uitvoering van regionale projecten en initiatieven. De Regio kan zo het inwonerperspectief als nadrukkelijk vertrekpunt nemen in alle projecten die zij namens gemeenten uitvoert.
  4. De samenwerkingsafspraken en de werkwijze zijn uitgewerkt en gepubliceerd op de website van de Regio.

Voortgang en planning

  1. De aanpak Samenkracht! wordt doorlopend uitgevoerd en gemonitord.
  2. Eind 2018 wordt Samenkracht! geëvalueerd. Op basis hiervan volgen verbetervoorstellen.
  3. De continuering van Samenkracht! in de periode 2019-2022 verwerken we in de (begroting van de) nieuwe RSA. Op basis van de omvang en focus van de RSA wordt de nodige inzet en de financiering bepaald.

Contact

Loes ter Horst
samenkracht@regiogv.nl