voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Dierenwelzijn

Wat willen we bereiken?

  1. Het hebben van één regionaal aanspreekpunt voor gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn.
  2. Afstemming en coördinatie van regionale initiatieven en werkwijzen rondom dierenwelzijn.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Er is sprake van een regionaal projectleider die als aanspreekpunt fungeert voor gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn. Deze projectleider coördineert de regionale afstemming rondom dierenwelzijn.

Voortgang en planning

  1. Op lokaal niveau en in regionaal verband zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van (wettelijke) taken op het gebied van dierenwelzijn. Deze afspraken zijn in regionaal verband vastgelegd en worden momenteel uitgevoerd. De huidige afspraken lopen in ieder geval tot en met 2018. In 2018 wordt bekeken of de afspraken op dezelfde wijze kunnen worden gecontinueerd, dan wel om bijstelling vragen. In de tussentijd is de coördinatie en afstemming regionaal georganiseerd en hebben gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn één regionaal aanspreekpunt.

Contact

Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl