voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 • Gezonde en vitale Regio

Wat willen we bereiken?

 1. Een effectieve uitvoering van het convenant Gezonde en Vitale Regio waarmee gemeenten, de Regio en Tergooi zich inzetten voor ‘positieve gezondheid’ in Gooi en Vechtstreek.
 2. Netwerk Goed en Gezond Leven verbinden aan het convenant.
 3. Implementatie brede leefstijlaanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) waarbij op lokaal/regionaal niveau wordt samengewerkt.
 4. Versterken van de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein, waarbij gezondheid een volwaardige plaats inneemt bij de afweging van keuzes in het kader van de fysieke inrichting.

Beoogde start-/einddatum

Maart 2017 – december 2020

Resultaten tot nu toe

 1. Convenant Gezonde Vitale Regio is op 22 maart 2017 ondertekend door bestuurders Tergooi en regiogemeenten en eindigt op 31 december 2020 (met mogelijkheid tot verlenging). Het eerste concept-actieplan van het convenant is klaar en de volgende projecten zijn benoemd.
 2. Doorontwikkeling regionaal Netwerk Goed en Gezond Leven: waar voorheen samengewerkt werd binnen verschillende domeinen is het Netwerk Goed en Gezond Leven ontstaan.
 3. Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is bij de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Huizen van start gegaan. De deelnemende gemeenten zetten zich in voor een gezonde samenleving en een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is en waarin het voor mensen makkelijker is om gezonde keuzes te maken.
 4. Om gezondheidsaspecten (bevordering en bescherming) nadrukkelijker mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen is onder meer een Kadernotitie inzake relatie fysieke inrichting en gezondheid geaccordeerd door PFHO Sociaal Domein. De notitie is gepresenteerd bij ambtenaren fysiek en sociaal domein van alle regiogemeenten en bij PFHO Fysiek domein. Ook is deelgenomen aan regionaal overleg inzake Omgevingsvisie.

Voortgang en planning

 1. Zorg zal steeds meer ambulant worden georganiseerd, dichtbij inwoners en als het kan thuis. Het ziekenhuis, de basis medische zorg en de gemeentelijke zorg zullen de zorgverlening dan ook steeds meer sámen met de inwoner invullen. Hoe pakken we dat aan in onze regio? Die vraag staat centraal tijdens het Gezondheidsfestival ‘de toekomst van uw zorg’ op 28 september 2017.
 2. Het actieplan behorende bij het Convenant Gezonde Vitale Regio wordt als volgt uitgevoerd:
  a. Positieve Gezondheid dragen we langs diverse lijnen uit: van agendasetting bij organisaties en het stimuleren om zelf aan de slag gaan om hun cliënten vanuit de invalshoek van Positieve Gezondheid te ondersteunen, tot vorming van een netwerk om ervaringen/successen te delen, en tot slot door het thema ook bij inwoners onder de aandacht te brengen.
  b. Inwonerportaal/KiesZO: Lancering op 28 september 2017. Andere organisaties worden uitgenodigd om aan te sluiten via PAZIO.
  c. Integrale (transmurale)zorg: in 2e helft 2017 stellen we een werkgroep in om een zorgpad transmurale zorg te ontwikkelen.
  d. Regionaal Leerhuis Plus: in de 2e helft 2017 onderzoeken we de samenwerkingsmogelijkheden en kansen om programma’s op elkaar af te stemmen.
  e. Zorgverlening ADHD en Zorgverlening Jeugdpsychiatrie: 3e kwartaal 2017 onderzoekt Tergooi of aansluiten op de verwijsindex mogelijk is.
 3. Netwerk Goed en Gezond leven wordt op termijn onderdeel van het convenant. De bedoeling is dat er ook andere partijen aansluiten.
 4. Uitvoering van lokale plannen van de JOGG-aanpak vindt plaats bij de drie deelnemende gemeenten.
 5. Continueren van de deelname aan regionale/lokale overleggen, zodat we verbinding tot stand brengen tussen fysieke omgeving en effecten op gezondheid.

Contact

Jeanette van der Veer
j.vanderveer@regiogv.nl