voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Overkoepelend: systematische en gestructureerde samenwerking met inwoners en cliënten in het sociaal domein (op termijn ook fysiek domein), zodat projecten in het uitvoeringsprogramma inspelen op vragen, problemen en opgaven die leven bij inwoners.

Wat willen we bereiken?

 1. Het bij de uitvoering van regionale projecten zichtbaar maken van het perspectief van inwoners.
 2. De behoeften van inwoners en cliënten sturend laten zijn in hoe regionale programma’s en projecten worden uitgevoerd, zodat we borgen dat de resultaten van regionale projecten maximaal aansluiten bij de vragen en behoeften van inwoners.
 3. Realiseren dat uitvoerders van regionale projecten standaard werken vanuit de vraag van inwoners.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Het Plan van aanpak Samenkracht! 2017 is vastgesteld. Met dit plan geven de gemeenten en de Regio invulling aan Samenkracht! 2.0.
 2. Per project uit het Uitvoeringsprogramma is onder meer inzichtelijk gemaakt welke input we van inwoners en gebruikers van voorzieningen ophalen, met welk doel, en op welke manier we input verzamelen en gebruiken.
 3. De samenwerkingsafspraken en de werkwijze zijn uitgewerkt en gepubliceerd op de website van de Regio.
 4. Bij minimaal de helft van de projecten geven we ervaringsdeskundigen uit de betrokken doelgroepen een rol in het organiseren en regisseren van
 5. Inwonerbetrokkenheid bij regionale programma’s en projecten.

Voortgang en planning

 1. Met ingang van 2018 wordt het voor inwoners mogelijk om via de Regio-website berichten achter te laten over projecten die op grond van het regionaal Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.
 2. De aanpak Samenkracht! wordt doorlopend uitgevoerd en gemonitord.
 3. Verbreding van de scope van Samenkracht!, naast sociaal domein ook fysiek domein.
 4. Medio 2018 evaluatie van Samenkracht!. Op basis hiervan volgen verbetervoorstellen.

Contact

Loes ter Horst
samenkracht@regiogv.nl