voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezonde en vitale regio
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein

Wat willen we bereiken?

 1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van het consultatie- en adviesteam.
 2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het consultatie- en adviesteam.
 3. Bij voortzetting van het consultatie- en adviesteam: een passende constructie waarbinnen de voortzetting plaatsvindt.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – juni 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Het Consultatie en Adviesteam is geëvalueerd en er is een kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de taken van het Consultatie en Adviesteam.
 2. Op basis van de evaluatie en het onderzoek zoals genoemd onder 1 zijn voorstellen gedaan over de structurele vormgeving en inbedding van het Consultatie en Adviesteam.
 3. Gemeenten hebben besluiten genomen over de structurele taken van het Consultatie en Adviesteam en het Consultatie en Adviesteam structureel ingebed binnen Regio Gooi en Vechtstreek.
 4. Website Consultatie en Adviesteam is opgeleverd.

Voortgang en planning

 1. Project is afgerond.
 2. De werking van het Consultatie en Adviesteam wordt jaarlijks geëvalueerd.

Links

Contact

Rik Post
r.post@regiogv.nl