voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

 1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC), zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters adequaat gekoppeld worden aan een onderwijs- of arbeidstraject.
 2. Een nadrukkelijke verbinding tussen de dienstverlening van de RMC en het Werkgeversservicepunt.
 3. Een passende constructie en structuur waarbinnen de RMC integraal en dichtbij de lokale uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt en het Jeugd en Gezin-team kan functioneren.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017

Resultaten tot nu toe

 1. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL; leerplicht en RMC) heeft haar dienstverlening integraal ingericht, zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters beter en meer effectief ondersteund kunnen worden:
  a. Er bestaat geen knip meer tussen consulenten die voor jongeren van onder/boven de 18 jaar werken. De dienstverlening is ingericht op een doorlopende lijn voor jeugdigen van 5 t/m 23 jaar en bijna alle collega’s richten zich zowel op 18min- als 18plus- leerlingen.
  b. Er is gewerkt aan een sluitende aanpak tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Zie ook de toelichting bij het project ‘Verbinding arbeidsmarkt, onderwijs en jeugdzorg’. Hiervoor heeft het RMC haar werkprocessen herzien, zodat er een betere aansluiting is bij de processen van gemeenten en onderwijsinstellingen. Tevens werken gemeenten en het RBL op casusniveau samen bij het inzetten van passende vervolgtrajecten voor Voortijdig Schoolverlaters die richting arbeid begeleid moeten worden.
  c. Het RMC voert het ‘Bankzittersproject’ uit. Met dit project worden jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering hebben actief en outreachend benaderd door medewerkers van het RMC.
  d. Binnen het project voortijdig schoolverlaten is speciaal aandacht voor kwetsbare jongeren (van het voortgezet speciaal onderwijs, de praktijkschool en de Entree opleiding van het mbo en de laagste niveaus van het vmbo).
  e. Het RMC maakt deel uit van het Netwerk Match op Meedoen waarin partners vertegenwoordigd zijn vanuit onder andere de lokale uitvoeringsdiensten, scholen, WSP, UWV, Mee en re-integratiebureaus.
 2. Na een inventarisatie is de dienstverlening van het Regionale Meld en Coördinatiefunctie en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd, onder meer als het gaat om kennisoverdracht, processen, informatie-uitwisseling en afstemming op casusniveau tussen professionals.
 3. Door de maatregelen zoals genoemd onder 1 en 2 sluit de dienstverlening van het RBL, die van gemeentelijke uitvoeringsdiensten en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar aan.

Voortgang en planning

De komende periode blijven we investeren in verdere integraliteit van de dienstverlening van het RBL, de uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt, het Jeugd en Gezin-team en het onderwijs. Ook versterken we, bijvoorbeeld via het Netwerk Match op Meedoen en via de casus-overleggen, de samenwerking tussen de partijen.

Contact

Marjet van Elten
m.vanelten@regiogv.nl