voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. De transformatie in de jeugdzorg voortzetten door inkopen van de jeugd GGZ onder nieuwe voorwaarden. We zetten een eerste stap gezet naar integrale jeugdzorg doordat aanbieders van verschillende jeugdhulpcontracten kunnen samenwerken onder één beschikking.
  2. Onnodige classificering van jeugdigen verminderen, onder meer door ervoor te zorgen dat het vaststellen van een classificatie, zoals ADHD, niet langer een voorwaarde is om voor jeugdhulp bekostiging te krijgen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017 (ten behoeve van de contractering voor de periode 2018-2020)

Resultaten tot nu toe

  1. Evaluatie uitvoering jeugd GGZ.
  2. Uitvoering kostprijsonderzoek naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor de Jeugd GGZ.
  3. Marktconsultaties onder Jeugd GGZ aanbieders.
  4. Het inkooptraject is afgerond met als positief resultaat dat er voldoende passende ondersteuning is ingekocht voor jeugdigen met GGZ problematiek. In totaal zijn er nu 57 toegelaten aanbieders die jeugd GGZ leveren.
  5. In het eerste kwartaal 2018 is de dashboard jeugd opgeleverd. Deze dashboard biedt gemeenten inzicht in alle benodigde stuurinformatie voor de geïndiceerde jeugd (budget, aantal dagen in behandeling, gemiddelde behandelduur enz.).
  6. Gemeenten zijn gestart met het voorbereiden van de inkoop van integrale jeugdhulp in 2020.

Voortgang en planning

Project is afgerond.

Het Consultatie en Adviesteam

Het Consultatie en Adviesteam ondersteunt huisartsen en gemeenten bij het passend verwijzen binnen de jeugd ggz. In lijn met de inkoop jeugd ggz is de werking van het Consultatie en Adviesteam geëvalueerd en de toekomst aan de hand van een business case onderzocht.