voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. De transformatie in de jeugdzorg voortzetten door inkopen van de jeugd GGZ onder nieuwe voorwaarden. We zetten een eerste stap gezet naar integrale jeugdzorg doordat aanbieders van verschillende jeugdhulpcontracten kunnen samenwerken onder één beschikking.
  2. Onnodige classificering van jeugdigen verminderen, onder meer door ervoor te zorgen dat het vaststellen van een classificatie, zoals ADHD, niet langer een voorwaarde is om voor jeugdhulp bekostiging te krijgen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017 (ten behoeve van de contractering voor de periode 2018-2020)

Resultaten tot nu toe

  1. Evaluatie uitvoering jeugd GGZ.
  2. Uitvoering kostprijsonderzoek naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor de Jeugd GGZ.
  3. Marktconsultaties onder Jeugd GGZ aanbieders.
  4. Op basis van de resultaten zoals genoemd onder 1, 2 en 3, is een toelatingsdocument opgesteld met daarin eisen die gelden voor de uitvoering van de jeugd GGZ.
  5. Op 10 juli 2017 is het toelatingsdocument jeugd GGZ openbaar gemaakt via www.aanbestedingskalender.nl.

Voortgang en planning

Uiterlijk eind 2017 zullen we de inkoopprocedure afronden met de ondertekening van de overeenkomsten.

Het Consultatie en Adviesteam

Het Consultatie en Adviesteam ondersteunt huisartsen en gemeenten bij het passend verwijzen binnen de jeugd ggz. In lijn met de inkoop jeugd ggz is de werking van het Consultatie en Adviesteam geëvalueerd en de toekomst aan de hand van een business case onderzocht.

Contact

Wouter Kwakman
w.kwakman@regiogv.nl