voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. Een effectieve inrichting van de pleegzorg.
  2. Een integraal beleidsmatig kader op basis waarvan de pleegzorg wordt georganiseerd. Dit onder andere op basis van de ervaringen in 2015 en 2016.
  3. De inkoop en het beheer van de pleegzorg.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – november 2017

Resultaten tot nu toe

  1. Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de pleegzorg voor de periode 2018 en verder.
  2. Accordering van dit plan van aanpak in september 2017

Voortgang en planning

  1. Opstellen beleidskader Pleegzorg 2018. Hierin geven gemeenten aan hoe zij invulling geven aan jeugdhulp in gezinsvormen, en een actieplan.
  2. In mei 2018 wordt het definitief beleidskader ter vaststelling aangeboden aan de colleges van de gemeenten.
  3. Per 2018 wordt de jeugdhulp opnieuw ingekocht. In de nieuwe overeenkomst jeugdhulp zullen we de uitgangspunten en actielijnen uit het te ontwikkelen beleidskader Pleegzorg verwerken.

Contact

Rik Post
r.post@regiogv.nl