voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. Een effectieve inrichting van de pleegzorg.
  2. Een integraal beleidsmatig kader op basis waarvan de pleegzorg wordt georganiseerd. Dit onder andere op basis van de ervaringen in 2015 en 2016.
  3. De inkoop en het beheer van de pleegzorg.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – november 2017

Resultaten tot nu toe

  1. Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan jeugdhulp in gezinsvormen – waaronder de pleegzorg- voor de periode 2019 en verder. Dit plan is vastgesteld.
  2. Op basis van het plan zoals genoemd onder 1 is er een Uitvoeringagenda jeugdhulp in gezinsvormen ontwikkeld met daarin concrete maatregelen om jeugdhulp in gezinsvormen te versterken. Deze agenda is in nauwe samenwerking met pleegouders en kinderen ontwikkeld.

Voortgang en planning

  1. De uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen wordt in het derde kwartaal van 2018 ter vaststelling aangeboden aan de colleges van B&W.
  2. De meeste maatregelen uit de uitvoeringsagenda worden in 2019 uitgevoerd.
  3. Najaar 2018 (o.a. Week van de Pleegzorg) vindt een communicatiecampagne plaats om meer pleegouders te werven.

Contact

Rik Post
r.post@regiogv.nl