voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

De gemeenten Gooi en Vechtstreek willen bijdragen aan de landelijke doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Maar de ambitie gaat verder; er wordt toegewerkt naar een energieneutrale regio in 2050.

De gemeenten trekken samen op door:

  • de vraag naar energie te verminderen door de gebouwde omgeving versneld te verduurzamen;
  • in te zetten op kleinschalige energieopwek en het gebruik van hernieuwbare energie;
  • en grootschalig energie op te wekken in de regio, met name door middel van zonne-energie.

Dit doen we door:

  • inwoners en mkb-bedrijven vanuit het Duurzaam Bouwloket en het Energiedienstenbedrijf te ondersteunen bij het isoleren, het ventileren en het elektrificeren van de gebouwde omgeving;
  • met onze samenwerkingspartners geschikte locaties en bronnen (zon, wind, water, geothermie) voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) in Gooi en Vechtstreek aan te wijzen, in de regionale energiestrategie (RES) en de transitievisie warmte (TVW).

Kijk voor meer informatie op:

Publicaties

Contact

Esther Matthijsen
Programmacoördinator
e.matthijsen@regiogv.nl