voor inwoners, met gemeenten

Zie ook: www.energietransitiegv.nl

 

RSA Speerpunt

Duurzaam Gooi en Vechtstreek

Ambitie

Energieneutrale regio in 2050.

 1. Het reduceren van de vraag naar energie door de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.
 2. Klein- en grootschalige opwekking van hernieuwbare energie.

Een duurzaam Gooi en Vechtstreek door:

 • Inwoners en mkb bedrijven vanuit een regionaal energieloket te ondersteunen bij het isoleren, ventileren en elektrificeren van de gebouwde omgeving.
 • Met partners in 2020 geschikte plekken en bronnen (zon, wind, water, geothermie) voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) in Gooi en Vechtstreek aan te wijzen in een regionale energiestrategie en transitievisie warmte.

Resultaten

 1. Verkenning naar ketensamenwerking en bundeling energiediensten om zo de verduurzaming van de particuliere woningen te versnellen, is opgestart en wordt verder uitgewerkt.
 2. Intentieovereenkomst ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening getekend met de volgende partijen die gaan samenwerken om de woningen te verduurzamen: Bouwend Nederland, Bouwmensen Gooi en Vechtstreek, Duurzaam Bouwloket, Duurzameaanbieder.nl, de energiecoöperaties, Gijs & van Cleef (ver)bouw, Happy Balance, Hogeschool Utrecht, Schipper B.V., Sein Energie, Techniek Nederland, de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek.
 3. Ontwikkeling en uittesten van een aanpak voor het verduurzamen van VvE’s. Ongeveer 40 VvE’s doen hieraan mee.
 4. Provinciale subsidie ontvangen voor de verduurzaming van de particuliere woningen.
 5. Oprichting van Stichting Energie Verbonden waarin alle lokale energiecoöperaties uit de regio zijn vertegenwoordigd. Dit bevordert de onderlinge samenwerking, bundelt krachten, stimuleert professionalisering en maakt regionale samenwerking mogelijk.
 6. Energiekansenkaart ontwikkeld voor het verkrijgen van inzicht in de kansen om wijken/buurten te verduurzamen en voor het opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW).
 7. Sinds schooljaar 2017-2018 is gestart met het project Duurzaam Onderwijs Gooi en Vechtstreek met de basisscholen. Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek voert dit project uit. De duurzame leerlijn Wonderwel is ontwikkeld voor en toegepast in het basisonderwijs. Ieder thema binnen Wonderwel bestaat uit basislessen in de klas, een techniekmiddag op scholen, een thuiswerkopdracht en of een excursie naar een organisatie uit de eigen omgeving.
 8. Rapport Energietransitie en Cultureel erfgoed, een systematische confrontatie van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam (SvA) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) met energie opwekking.
 9. Inventarisatie, zgn foto, van de ruimtelijk-energetische situatie van de regio.
 10. Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2020-2022 is opgesteld.

Acties

 • Regionale Energiestrategie (RES): Regionale toekomstateliers en lokale ateliers ter voorbereiding op een concept bod Regionale Energiestrategie hebben plaatsgevonden.
 • Ketensamenwerking en bundeling energiediensten van start.
 • Onderwijs- en arbeidsmarktkansen energietransitie: eerste verkenning naar Human Capital Agenda (HCA) Klimaatopgave en concrete trajecten bij-, om- en opscholing.
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s): verduurzaming van 40 VvE’s in Gooi en Vechtstreek (ruim 2000 appartementen in de komende drie jaar).
 • Verduurzamen monumenten: ontwikkeling van een speciale aanpak voor het verduurzamen van historische bebouwing en monumenten.
 • De Energiekansenkaart: bouwen van een viewer en financieel-technische analyses voor aanpak aardgasvrije wijken.
 • Mondaine: deelname aan een pilot die mogelijk maakt verschillende rekenmodellen aan elkaar te verbinden zijn wat leidt tot nieuwe analyses en inzicht ten behoeve van de TVW.
 • Transitievisie Warmte (TVW): ontwikkeling plan van aanpak voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
 • Werken naar een Concept bod Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek (1 juni 2020).

Planning

Publicaties

Webinars

Vanuit het programma Energietransitie worden regelmatig Webinars georganiseerd over de verschillende projecten. Via onderstaande links zijn (veel van) deze Webinars terug te kijken.

Contact

Simon Miske
s.miske@regiogv.nl