voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Duurzame energie

Wat willen we bereiken?

 1. Energie- klimaatneutraliteit (in 2030) door een regionale energiestrategie.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – 2018

Resultaten tot nu toe

 1. In maart 2017 is de subsidieaanvraag Beschermde gezichten (monumenten) bij VNG ingediend in het kader van Innovatieve aanpakken. Hoewel deze aanvraag uiteindelijk niet is gehonoreerd, wordt gewerkt aan een vergelijkbaar plan met alternatieve financiering.
 2. Eind september 2016 is een gezamenlijke aanvraag met de regio Eemland bij de VNG gehonoreerd voor een innovatieve aanpak voor VvE’s. De uitvoering is in volle gang. In maart 2017 is de eerste regiobijeenkomst geweest voor VvE’s. Daarna zijn er verschillende trainingen georganiseerd voor VvE-besturen en –leden. Er wordt een (digitaal en fysiek) platform opgericht van, voor en door VvE-leden. Via dit platform wordt op een laagdrempelige manier informatie onder VvE-leden uitgewisseld over onder andere het verduurzamen van het VvE-gebouw. Ook zijn er in Gooi en Vechtstreek een zestal Energiescans verloot onder VvE’s. We selecteren momenteel VvE-koplopers om daadwerkelijk de gebouwen verdergaand te verduurzamen en zo modelgebouwen te creëren.
 3. Bij de VNG is succesvol zogenaamd ‘overbruggingskrediet’ aangevraagd voor de periode januari 2017 t/m de kabinetsformatie. Daarna wordt bezien of de huidige ondersteuningsstructuur vanuit de VNG wordt gehandhaafd.
 4. In 2016 en 2017 zijn gesprekken gevoerd met financiële instellingen en adviseurs over het opstellen van (lokale) financieringsarrangementen en het aantrekkelijk maken van de verduurzamingsopgave in deze regio voor bijvoorbeeld beleggers.
 5. Het regionaal energieloket (duurzaambouwloket.nl) is beschikbaar voor vragen van inwoners over verduurzamingsmaatregelen en het vinden van goede aanbieders hiervan.
 6. Onze partner van de wijkaanpak (Hoom) heeft intern een doorontwikkeling gemaakt. Recent is gebleken dat activiteiten niet worden doorgezet in de huidige vorm (intensief begeleiden klantreis en contractpartner-zijn voor inwoners). De nieuwe werkwijze, die zich meer richt op inzet van lokale energiecorporaties, wordt meegenomen in de regionale Energiestrategie.
 7. Er heeft in overleg met lokale communicatieadviseurs afstemming plaatsgevonden om de communicatieboodschappen te stroomlijnen.
 8. Er is gewerkt aan de oprichting van 035Energie (een coalitie van in eerste instantie lokale, aanbiedende partijen). De gemeenten spelen hierin een faciliterende rol door een adviseur aan te bieden en door ze mee te laten werken aan concrete projecten. De bal ligt momenteel bij de bedrijven of zij deze samenwerkingsvorm zien zitten. Najaar 2017 wordt een start gemaakt met hun mogelijke rol in de bovengenoemde VvE-aanpak.
 9. Er is een nieuw aanbod ontwikkeld voor Omgevingseducatie op basisscholen en het voortgezet onderwijs, samen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
 10. In februari 2017 heeft het projectteam opdracht gekregen een regionale Energiestrategie en spoorboekje op te stellen (naar energie- en klimaatneutraliteit..
  Gesprekken zijn gevoerd met stakeholders (zoals netbeheerders, woningcorporaties, Provincie, energiecoöperaties etc.)
 11. In juni en juli 2017 is met Provincie en regiogemeenten de warmtetransitie in beeld gebracht op wijkniveau. In de aanpak en ontwikkeling van de strategie werken wonen, ruimte en duurzaamheid nauw samen.
 12. Afstemming tussen regiogemeenten vindt plaats ten aanzien van aardgasloze nieuwbouw.

Voortgang en planning

 1. Terwijl de Regionale Energiestrategie wordt ontwikkeld ‘blijft de winkel open’. Lopende projecten, zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 worden uitgevoerd en/of slim ingepast in deze strategie.
 2. Afronding gespreksronde Werkateliers ‘kansrijke projecten bestaande bouw’ en ‘aardgasvrije nieuwbouw’ (najaar 2017).
 3. De bouwstenen vormen de basis voor de Regionale Energiestrategie en de verschillende routes naar energie- klimaatneutraliteit.
 4. De energiestrategie is sinds eind 2017 gereed.
 5. Op 24 november 2017 vond een regionale energieconferentie plaats voor en met gemeenten(raden) en de bij de energietransitie betrokken stakeholders.

Publicaties

Contact

Marc Maassen
m.maassen@regiogv.nl