voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Duurzame energie

Wat willen we bereiken?

 1. Energie- klimaatneutraliteit (in 2030) door een regionale energiestrategie.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Het project Energie Besparen Gooi en Vechtstreek is afgerond. Voor 1 augustus aanstaande wordt het project verantwoord naar de Provincie NH. Het doel was om 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen met minimaal één maatregel. We hebben het volgende bereikt:
  • In de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 hebben 7.133 huishoudens hun woning met minimaal 1 duurzame maatregel verduurzaamd.
  • De totale investering is € 8.050.000,00 (vanuit onze aanpakken en financiële regelingen).
  • Voor de 4.509 zonnepanelensystemen die zonder subsidie of lening zijn geïnstalleerd, is een investering van nog eens 20 miljoen euro gemoeid (gemiddelde kosten per systeem € 4.400 (bron Milieucentraal)
  • Er zijn samen met Hoom en lokale energiecoörporaties en bewonersinitiatieven 29 wijkaanpakken en inloopspreekuren georganiseerd.
  • Er zijn in deze periode in bijna alle gemeenten energiecoöperaties opgericht.
  • We hebben een gezamenlijk energieloket (duurzaam Bouwloket) waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over duurzame maatregelen, financieringen, aanbieders en dergelijke.
 1. Eind september 2016 is een gezamenlijke aanvraag met de regio Eemland bij de VNG gehonoreerd voor een innovatieve aanpak voor VvE’s. De uitvoering is in volle gang. We gaan nu starten met fase 3. Er zijn diverse regiobijeenkomsten geweest voor VvE’s. Daarnaast zijn verschillende trainingen georganiseerd voor VvE-besturen en –leden. Op dit moment doen 38 VvE’s mee aan dit project dat doorloopt tot eind 2018.
 2. Bij de VNG is succesvol zogenaamd ‘basis’ en overbruggingskrediet’ aangevraagd voor de periode januari 2017 t/m de kabinetsformatie. Inmiddels blijkt dat deze gelden beschikbaar blijven, mits ze ingezet worden voor het verduurzamen van particuliere woningen. Deze gelden worden momenteel ingezet voor het energieloket.
 3. Onze partner van de wijkaanpak (Hoom) heeft intern een doorontwikkeling gemaakt. Recent is gebleken dat activiteiten niet worden doorgezet in de huidige vorm (intensief begeleiden klantreis en contractpartner-zijn voor inwoners met een wijkaanpak). De nieuwe werkwijze, richt zich op inzet van lokale energiecorporaties.
 4. De Stichting Energie Verbonden is opgericht. Hieraan nemen alle energiecoöperaties uit de regio deel. De Stichting heeft de ambitie om vanuit bewonersperspectief de krachten te bundelen en samen te werken.
 5. We hebben met een brief naar het Rijk aangegeven om in deze Regio een pilot object gebonden financiering te willen uitvoeren.
 6. Er is gewerkt aan de oprichting van 035Energie (een coalitie van in eerste instantie lokale, aanbiedende partijen). De gemeenten spelen hierin een faciliterende rol door een adviseur aan te bieden en door ze mee te laten werken aan concrete projecten.
 7. In 2017-2018 is gestart met het project Duurzaam Onderwijs Gooi en Vechtstreek met de basisscholen De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek voert dit project uit. De duurzame leerlijn Wonderwel wordt op de scholen ingezet. In 2018 en 2019 wordt gewerkt om de lesstof beknopter aan te bieden. Ieder thema binnen Wonderwel bestaat uit basislessen in de klas, een techniekmiddag op scholen, een thuiswerkopdracht en of een excursie naar een organisatie uit de eigen omgeving.
 8. Op 24 november 2017 onderschreven alle betrokken partijen (bewoners, netbeheerders, waterschap, regiogemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties) de intentie om samen te werken aan de energietransitie in Gooi en Vechtstreek. Het doel is om samen te werken aan een energie-neutrale regio. In juni en juli 2017 is met Provincie en regiogemeenten de warmtetransitie in beeld gebracht op wijkniveau. In de aanpak en ontwikkeling van de strategie werken wonen, ruimte en duurzaamheid nauw samen. Op dit moment wordt in vervolg hierop een regionale warmtevisie (energiekansenkaart) opgesteld.
 9. De wet VET is in werking getreden per 1 juli 2018. Dit houdt in dat in principe alle nieuwbouw aardgasvrij wordt aangelegd.

Voortgang en planning

  1. Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategie wordt momenteel opgesteld. De basis hiervoor is de ‘Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek van 24 november 2017’. We gaan in het uitvoeringsprogramma aan de slag met 5 programmalijnen:
  • In de regio ervaring opdoen met wijkaanpak, aan de slag waar kansen liggen samen met onze partners.
  • Maken regionale warmte- en energiekansenkaart (aanbod bronnen, energievraag, wijkkenmerken, meekoppelkansen infra).
  • Faciliteren particuliere woningeigenaar (besparen, financieringsconstructies, duurzame energie).
  • Ontwikkelen regionale beleidskader (uitgangspunten en warmtevisie) t.b.v. warmteplannen op wijkniveau.
  • Samenwerken (boven)regionaal/ kennisuitwisseling.
 1. Lopende projecten, zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 worden uitgevoerd en/of slim ingepast in deze strategie.
 2. De aanpak voor Beschermde gezichten (monumenten) krijgt een plek in spoor 3 van het uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie.
 3. Het contract met duurzaam Bouwloket (energieloket) loopt eind oktober af. We zijn nu aan het onderzoeken hoe en op welke wijze we dit energieloket in stand kunnen houden.
 4. De Provincie Noord-Holland heeft onlangs de subsidie ‘regionaal Energiebesparingsprogramma Woningen NH’ opengesteld, We kunnen nu en in januari 2019 onze aanvraag indienen. Als regio kunnen wij € 785.000 subsidie ontvangen op basis van 50% cofinanciering. Doel is om dan minimaal 2500 woningen te verduurzamen. Hiervoor dient een regionale inkoopstrategie te worden opgesteld (nog dit jaar), mede gezien de grootte van de pot.

Publicaties

Contact

Simon Miske
s.miske@regiogv.nl