voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Regionaal openbaar vervoer
  2. Regionale verkeersregie

Wat willen we bereiken?

  1. Betere bereikbaarheid en verbondenheid binnen de regio en de omliggende kernen.
  2. Mogelijk ontlasten van het wegennet door het aanbod van alternatieve woon-werkmodaliteiten.
  3. Onderstrepen van de landschappelijke en ruimtelijke identiteit van de regio.

Beoogde start-/einddatum

Eind 2016 aftrap Plan van Aanpak MRA – einddatum nog onbekend

Resultaten tot nu toe

Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van snelfietspaden. De MRA werkt aan een netwerk en in het MIRT onderzoek komt een netwerk in de regio prominent als maatregel in beeld. Met de Businesscase snelfietspaden sluiten we daar zo goed mogelijk bij aan. Zo zijn de beoogde routes ingebracht. Doel van de businesscase is te komen tot een overzicht van:

  1. het beoogde netwerk in de regio,
  2. de knelpunten en kosten om dit te realiseren (en de mogelijkheden om middelen te krijgen),
  3. de verwachte effectiviteit van het netwerk voor de mobiliteit en leefbaarheid.

Voortgang en planning

De businesscase resulteert in een rapportage waarin bovengenoemd overzicht wordt gegeven. Op basis hiervan, kan de bestuurlijke afweging worden gemaakt of men uitvoering wil gaan geven aan het fietsnetwerk. De resultaten zullen tevens onderdeel zijn van de ‘bouwsteen’ mobiliteit voor het regionale omgevingsbeeld. De rapportage wordt in 2018 verwacht.

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl