voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Regionaal openbaar vervoer
 2. Regionale verkeersregie

Wat willen we bereiken?

 1. Betere bereikbaarheid en verbondenheid binnen de regio en de omliggende kernen.
 2. Mogelijk ontlasten van het wegennet door het aanbod van alternatieve woon-werkmodaliteiten.
 3. Onderstrepen van de landschappelijke en ruimtelijke identiteit van de regio.
 4. In het MIRT onderzoek is een netwerk in de regio als maatregel benoemd. In februari 2018 is het beoogde MRA-hoofdfietsnetwerk vastgesteld, waaronder 2 routes door de regio. De gemeenten waar deze routes lopen en de Regio hebben de MRA intentieverklaring ondertekend om deze routes te realiseren.
  1. Doel van de business case is te komen tot een overzicht van:
  • De ligging van het beoogde netwerk in de regio.
  • De knelpunten en kosten om het fietsnetwerk te realiseren (en de mogelijkheden om middelen te krijgen).
  • Mogelijke varianten van het netwerk waarover een bestuurlijke afweging kan worden gemaakt (o.a. welke gevolgen heeft het om het fietspad zo duurzaam/circulair mogelijk aan te leggen).
  • De verwachte baten van het fietsnetwerk in de regio.
 5. De resultaten van de business case worden ook gebruikt om cofinanciering en verdere opname in het MRA fietsnetwerk te bevorderen.

Beoogde start-/einddatum

Eind 2016 aftrap Plan van Aanpak MRA – december 2018

Resultaten tot nu toe

Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van regionale (snel)fietspaden. De MRA werkt aan een fietsnetwerk ‘Metropolitane fietsroutes’, waarin twee tracés zijn opgenomen die door Gooi en Vechtstreek lopen, en in het MIRT-onderzoek Oostkant-Amsterdam komt een fietsnetwerk in de regio prominent als maatregel in beeld. In de business case onderzoeken we de mogelijkheden voor een fietsnetwerk in Gooi en Vechtstreek waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij deze initiatieven. Momenteel wordt, in afstemming met de verschillende gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek, in beeld gebracht welke tracés worden opgenomen in het regionale fietsnetwerk en welke knelpunten aan de orde zijn.

Voortgang en planning

De business case resulteert in een rapportage waarin bovengenoemd overzicht wordt gegeven. Op basis hiervan kan de bestuurlijke afweging worden gemaakt of men uitvoering wil gaan geven aan het fietsnetwerk. De resultaten zijn tevens onderdeel zijn van de ‘bouwsteen’ mobiliteit voor het regionale omgevingsvisie. De rapportage wordt eind 2018 verwacht.

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl