voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Regionaal openbaar vervoer
  2. Regionale verkeersregie

Wat willen we bereiken?

  1. Betere bereikbaarheid en verbondenheid binnen de regio en de omliggende kernen.
  2. Mogelijk ontlasten van het wegennet door het aanbod van alternatieve woon-werkmodaliteiten.
  3. Onderstrepen van de landschappelijke en ruimtelijke identiteit van de regio.

Beoogde start-/einddatum

Eind 2016 aftrap Plan van Aanpak MRA – december 2018

Resultaten tot nu toe

De fiets heeft veel potentie in Gooi en Vechtstreek. In het MIRT onderzoek Oostkant-Amsterdam komt een snelfietspadennetwerk in de regio in beeld als prominente maatregel voor het verbeteren van de bereikbaarheid. In februari 2018 is het beoogde MRA-hoofdfietsnetwerk vastgesteld, waarbinnen 2 routes vallen die door Gooi en Vechtstreek lopen. De gemeenten waar deze routes lopen en de Regio hebben de MRA intentieverklaring ondertekend om deze routes te realiseren.
In een businesscase is onderzocht welke regionale routes het meest kansrijk zijn, waar knelpunten in het netwerk zitten en waar ruimte is voor verbetering.

Voortgang en planning

Eind 2018 is het rapport Businesscase Doorfietsen in Gooi en Vechtstreek vastgesteld waarin verschillende door- en hoofdfietsroutes zijn uitgewerkt. Per route zijn de kosten van verschillende mogelijke maatregelen in beeld gebracht, afhankelijk van het ambitieniveau. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbreden en asfalteren van fietspaden, maar indien fysieke maatregelen niet mogelijk zijn kan ook gedacht worden aan onder andere het fietsvriendelijker afstemmen van verkeerslichten.
De fietsverbinding tussen Hilversum en Huizen wordt nog nader onderzocht. Na definitieve vaststelling van de tracés (begin 2019) wordt een intentieovereenkomst gesloten waarin staat dat iedere gemeente zich inspant de vastgestelde route op haar grondgebied te optimaliseren. In de uitwerkingsfase is het ontsluiten van OV-knooppunten en OV-lijnen met de doorfietspaden een belangrijk uitgangspunt. Ook wordt gekeken naar aansluiting op de plannen in omliggende regio’s.

Publicaties

Contact

Lisan Wieringa
l.wieringa@regiogv.nl