voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Regionaal openbaar vervoer verbeteren
 2. Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek
 3. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein

Toelichting op het project

Vervoer is een belangrijke randvoorwaarde voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Om voor hen participatie mogelijk te maken en te borgen, moeten de diverse vormen van vervoer die de gemeenten nu uitvoeren (zoals de Wmo-taxi, leerlingenvervoer, dagbesteding vervoer, WSW vervoer) veranderd en/of aangepast worden. Daarbij kijken we onder meer naar factoren als de verbinding met het OV en de eigen verantwoordelijkheid/eigen kracht van de aanvrager. Dit moet leiden tot een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in de regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Een effectieve inrichting van het doelgroepenvervoer.
 2. Een integraal beleidsmatig kader op basis waarvan het doelgroepenvervoer wordt ingericht.
 3. De inkoop en het beheer van het doelgroepenvervoer.

Beoogde start-/einddatum

Februari 2017 – 31 december 22018 (aangepast: september 2017 – december 2018)

Resultaten tot nu toe

 1. De planning van dit project is aangepast. Het project is in september 2017 van start gegaan en loopt tot en met december 2018.
 2. Inventarisatie vervoersnetwerk (waar doelgroepen gebruik van maken): waar zitten in het huidige systeem knelpunten, en waar zijn verbindingen mogelijk tussen typen doelgroepenvervoer en het reguliere OV?
 3. Op basis van analyse vervoersnetwerk opstellen scenario’s voor een optimaal gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en Vechtstreek.
 4. Regio neemt deel aan het proces van de provincie om te komen tot een nieuwe concessie voor het streekvervoer. Deze concessie wordt over 2 jaar aanbesteed, maar de uitgangspunten daarvoor worden dit jaar vastgesteld. Hierbij worden de kansen voor verbinding met doelgroepenvervoer onderzocht.
 5. Het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is aanbesteed.

Voortgang en planning

 1. September 2018 vindt een bespreking met de portefeuillehouders sociaal en fysiek domein plaats over het plan van aanpak om een gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en Vechtstreek te ontwikkelen. We presenteren verschillende scenario’s om aan het gebundeld vervoersnetwerk invulling te geven.
 2. Derde kwartaal 2018: op basis van de uitkomsten komt een voorstel om de gewenste inrichting van het vervoersnetwerk te realiseren. Dan wordt ook een voorstel gedaan voor het regionale standpunt over de concessie voor het streekvervoer.