voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Een aantrekkelijk woon-werk klimaat (ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma).

Ambitie

In het programma Verder met de Vesting Muiden werken gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland, de Regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat intensief samen aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Het programma bevat projecten om bereikbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landschap, landbouw, recreatie en beleving te verbeteren. Zo worden de oostelijke vestingwallen en het open polderlandschap in de schootsvelden hersteld, een groot natuurgebied gemaakt en recreatieve paden aangelegd. De Regio heeft als bestuurlijk trekker dit programma opgezet en is nog steeds betrokken als partner.

Grote opgaven in de omgeving, waaronder de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, maken het mogelijk om deze doelstellingen met elkaar te verbinden. Door de samenwerking tussen de verschillende partijen worden werkzaamheden efficiënter uitgevoerd, beschikbare middelen optimaal ingezet en kennis gedeeld. Verder met de Vesting Muiden is onderdeel van het grotere programma Groene Uitweg.

Resultaten

 • Er is een aanvullende bijdrage uit het programma Groene Uitweg toegekend voor extra investeringen in het programma, zoals de entree aan de westzijde en extra ecologische maatregelen (november 2021)
 • De definitieve inrichtingsplannen voor de schootsvelden zijn vastgesteld (oktober 2021)
 • Het project ‘herstel oostelijke vestingwallen’ is in uitvoering (2021)
 • Het bestemmingsplan, dat onder meer de herinrichting van parkeerplaats P1 regelt, is vastgesteld (november 2020)
 • Alle vergunningen en financiering voor het project herstel oostelijke vestingwallen zijn geregeld (juni 2020)
 • De nota van uitgangspunten voor de inrichting van het schootsveld is door de gemeenteraad vastgesteld (2020)
 • De gemeenteraad van Gooise Meren heeft de visie ter uitwerking van de zuidwestzijde van Muiden vastgesteld (2019)
 • De gemeenteraad heeft het herstelplan voor de oostelijke vestingwallen vastgesteld (2018)
 • Het Muizenfort in Muiden is herbestemd en er is een toeristisch informatiepunt geopend (2018)
 • Ondertussen is reeds uitvoering gegeven aan ‘no regret-projecten’ zoals het herstellen van de gebiedseigen grond op het voormalige tracé van de A1. Ook zijn er al diverse ecopassages aangelegd en het slotenpatroon hersteld en is versneld gestart met de aanleg van de Waterlandtak (natuurgebied langs de A1).
 • Het programma heeft in 2017 zijn definitieve vorm gekregen, de bestuurders van alle partijen hebben de ambitie uitgesproken het programma te realiseren.
 • Rijkswaterstaat en gemeente Gooise Meren hebben afspraken gemaakt met aannemerscombinatie SAAone waardoor (delen van) projecten meegenomen konden worden in het werk aan de A1.

Acties

In 2021 wordt het unieke project om de oostelijke vestingwallen te herstellen uitgevoerd. Daarnaast wordt het definitieve ontwerp voor de inrichting van de schootsvelden en het Vestingplein afgerond.

Overzichtskaart projecten

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Planning

Het programma loopt naar verwachting tot 2024 door.

Publicatie

Brochure Verder met de Vesting Muiden (2018).

Links

Contact

De gemeente Gooise Meren is trekker van dit programma. Woordvoerder van gemeente Gooise Meren is Gwendolyn de Boer, gj.deboer@gooisemeren.nl.

is betrokken als partner in het programma. Contactpersoon: Christiaan van Zanten, programmacoördinator, Regio Gooi en Vechtstreek c.vanzanten@regiogv.nl

De projecten worden uitgevoerd door gemeente Gooise Meren en provincie Noord-Holland (mede i.o.v. Rijkswaterstaat).

Woordvoerder provincie Noord-Holland: infoDiemerscheg@noord-holland.nl