voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. A1-A27
  2. Lightrail Almere-Utrecht
  3. Regionaal openbaar vervoer
  4. Doorsnijding door OV-infra

Wat willen we bereiken?

  1. Een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de oplossingsrichtingen van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam. Aanleiding voor het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam is de verwachte toekomstige problematiek in de doorstroming op de A1 ten oosten van Amsterdam. Na 2020 treedt een bereikbaarheidsknelpunt op de A1 op tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes, door toename van verkeer.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – maart 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Er is een regionaal standpunt opgesteld in aanloop naar het bestuurlijk overleg tussen de overheidspartners van provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort die bij het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam zijn betrokken. Dit standpunt is opgesteld op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda, het regiopodium van 30 januari 2017 (resultaten van de analysefase) en 28 maart 2017 (interactieve sessie over oplossingen en bespreking in raden (april t/m juni). Vanaf de start van het onderzoek is het standpunt van Gooi en Vechtstreek dat alleen een integrale aanpak vanuit economie, landschap en bereikbaarheid passend is.
  2. Het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, gestart naar aanleiding van het verwachte knelpunt op de A1 in 2040, heeft eind 2017 geresulteerd in een gezamenlijk voorkeurspakket (Rijk, provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, regio’s Amersfoort en Gooi en Vechtstreek). Voor Gooi en Vechtstreek geldt daarbij het volgende: Gooi en Vechtstreek zet in op integrale en gebiedsgerichte oplossingen, waarbij een modern hoogfrequent OV-systeem aangevuld met knooppuntontwikkeling en goede fietsverbindingen, past bij Gooi en Vechtstreek als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Hier is het prettig wonen en werken. Indien weguitbreiding noodzakelijk is, dient dit goed te worden ingepast. Voor de A1 betekent dit een verdiepte ligging en/of tunnel.
  3. Mede dankzij de inbreng van raden en de samenwerking met betrokken partijen (onder andere Economic Board Gooi en Vechtstreek, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Fietsersbond), ligt er een pakket maatregelen op korte, middellange en lange termijn om de bereikbaarheid in het gebied tussen Almere, Amersfoort, Utrecht en Amsterdam te verbeteren. Het verwachte knelpunt op de A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes na 2020 was de aanleiding om in het najaar van 2014 te starten met het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam. De afgelopen drie jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, Regio Amersfoort en Gooi en Vechtstreek) samengewerkt aan een studie naar de problematiek in dit gebied en mogelijke oplossingsrichtingen.
  4. MIRT informatie afronding Oostkant Amsterdam december 2017

Voortgang en planning

Project is afgerond

Publicaties

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl