voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud van landschap en groenblauwe kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Nagenoeg alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gaat op in de Omgevingswet. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd, essentieel. Deze integrale aanpak komt sterk naar voren in de Omgevingswet. Daarnaast vraagt de wet om een cultuurverandering: ruimte voor maatwerk, participatie en vertrouwen. De Omgevingswet kent ook nieuwe instrumenten voor de gemeente.

Voor de Omgevingswet in werking treedt, moet er een hoop gebeuren. Dit varieert van het veranderen van werkprocessen tot opleidingen. Diverse bestaande plannen en verordeningen van gemeenten moeten worden samengevoegd in één omgevingsplan. Ook moeten gemeenten een omgevingsvisie opstellen. Dit is een samenhangend, strategisch plan over de leefomgeving. De omgevingsvisie richt zich op de fysieke leefomgeving als geheel, zodat het rekening houdt met alle ontwikkelingen die voor het gebied van belang zijn.

In de regio gaan we inventariseren waar het voordelen kan bieden om samen te werken bij de invoering van de Omgevingswet. In 2018 zal deze inventarisatie worden afgerond.

Er wordt in ieder geval samengewerkt bij het onderwerp omgevingsvisie. We leggen gezamenlijk een basis voor de gemeentelijke omgevingsvisie voor de onderwerpen die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals het landschap of de bereikbaarheid. De basis wordt vastgelegd in het Regionale omgevingsbeeld.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018 (loopt door t/m 2019)

Resultaten tot nu toe

In juli 2017 is het projectplan over de regionale inzet voor de omgevingsvisie (het omgevingsbeeld) aangeboden ter vaststelling in de colleges.

Voortgang en planning

In 2017 is geïnventariseerd wat de Omgevingswet van de gemeenten vraagt. In 2018 gaan we onderzoeken waar het voordeliger, handiger of efficiënter kan zijn om regionaal samen te werken. De gemeenten kunnen aan de hand daarvan besluiten wat gezamenlijk wordt opgepakt.

Publicatie

Contact

Marijn den Uijl
m.denuijl@regiogv.nl