voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud van landschap en groenblauwe kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

  1. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Nagenoeg alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gaat op in de Omgevingswet. De integrale aanpak komt sterk naar voren in de Omgevingswet. Daarnaast vraagt de wet om een cultuurverandering: ruimte voor maatwerk, participatie en vertrouwen. De Omgevingswet krijgt ook nieuwe instrumenten.
  2. Voordat de Omgevingswet in werking treedt, moet een hoop gebeuren. Dit varieert van het veranderen van werkprocessen tot opleidingen. Diverse bestaande plannen en verordeningen van gemeenten moeten worden samengevoegd in één omgevingsplan. Ook moeten gemeenten een omgevingsvisie opstellen. Dit is een samenhangend, strategisch plan over de leefomgeving. De omgevingsvisie richt zich op de fysieke leefomgeving als geheel, zodat het rekening houdt met alle ontwikkelingen die voor het gebied van belang zijn.
  3. Regionaal wordt verkend waar het voordelen kan bieden om samen te werken bij de invoering van de Omgevingswet. Dit gebeurt in samenwerking met ketenpartners zoals de GGD, OFGV en Veiligheidsregio.
  4. Er wordt samengewerkt bij het onderwerp omgevingsvisie. We leggen gezamenlijk een basis voor de lokale omgevingsvisie voor de onderwerpen die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals het landschap of de bereikbaarheid.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018 (loopt door t/m 2019)

Resultaten tot nu toe

  1. De onderwerpen waarop kan worden samengewerkt zijn verkend.
  2. Enkele bouwstenen voor de omgevingsvisie zijn afgerond (o.a. het landschapsbeeld).

Voortgang en planning

De bouwstenen voor de regionale omgevingsvisie zijn het resultaat van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Deze documenten vormen, naast de verkenning van 2040, de feitelijke basis waaruit wordt verder gewerkt. Enkele bouwstenen zijn of worden al door de raden vastgesteld (bijvoorbeeld de regionale woonvisie). Voor andere bouwstenen wordt, net als bij het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, op diverse manieren gelegenheid gegeven aan de raden om zich tijdens het proces te informeren en kaders mee te geven. Dit gebeurt middels regiopodia en presentaties, met raadsinformatiebrieven en door consultatie van raden. In het najaar van 2018 wordt met colleges en raden besproken hoe het proces verder wordt ingericht.

Publicatie

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl