voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud van landschap en groenblauwe kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd, essentieel. Deze integrale aanpak komt sterk naar voren in de Omgevingswet.

De Omgevingswet kent ook verplichte nieuwe instrumenten voor de gemeente, waaronder één samenhangende, strategische visie op de leefomgeving: de omgevingsvisie. Deze visie vervangt alle ruimtelijke visies, zoals de structuurvisie.

Veel onderwerpen in de leefomgeving overstijgen gemeentegrenzen en zijn voor ons allemaal belangrijk, zoals het landschap, bereikbaarheid of de economie. We leggen daarom gezamenlijk een basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies voor deze regionale onderwerpen in het Regionale Omgevingsbeeld.

Het Regionale Omgevingsbeeld vormt een integrale en samenhangende visie voor de toekomst van de regio Gooi en Vechtstreek. We kunnen dit gebruiken om een krachtige regionale inzet voor bovenregionale opgaven te verwoorden. Of een gezamenlijke basis leggen voor versterking van het landschap of de economie.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018 (loopt door t/m 2019)

Resultaten tot nu toe

In juli 2017 is het projectplan over de regionale inzet voor de omgevingsvisie (het omgevingsbeeld) aangeboden ter vaststelling in de colleges. Daarnaast zijn er diverse bouwstenen opgeleverd, zoals het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek, het Kwaliteitsbeeld Cultuur en Erfgoed en de Energiestrategie

Voortgang en planning

De bouwstenen voor het regionale omgevingsbeeld zijn het resultaat van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Deze documenten vormen, naast de verkenningen van 2040, de feitelijke basis waar uit wordt verder gewerkt. Enkele bouwstenen zijn of worden al door de raden vastgesteld (bijvoorbeeld de regionale woonvisie). Voor andere bouwstenen wordt er, net als bij het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, op diverse manieren gelegenheid gegeven aan de raden om zich tijdens het proces te informeren en kaders mee te geven. Dit gebeurt middels regiopodia en presentaties, met raadsinformatiebrieven en door consultatie van raden.

In 2018 krijgt het Regionale Omgevingsbeeld vorm en worden raden, gebiedspartijen en inwoners geconsulteerd. In 2019 wordt het Regionale Omgevingsbeeld voorgelegd aan de gemeenteraden om vast te stellen.

Periode Fase en Besluit omgevingsvisie (regionaal omgevingsbeeld)
Mei-najaar 2017 Fase 1: projectplan en startnotitie vaststellen door colleges
Mei 2017-eind 2017 Fase 2: opstellen bouwstenen
Najaar 2017-februari 2018 Fase 3: Verkenningen 2040, eerste schets van het omgevingsbeeld en de verschillende scenario’s
April 2018 – juni 2018 Presentatie introductie/consultatie raden
Maart 2018 – najaar 2018 Fase 4: uitwerken scenario’s en dilemma’s, inbreng van inwoners in uitwerking scenario’s
Sept 2018 – dec 2018 Consultatie raden (opzet omgevingsbeeld)
2019 Fase 5: Verwerken input en uiteindelijk vaststellen regionaal omgevingsbeeld in lokale omgevingsvisie

Publicatie

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl