voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunt

Omgevingsvisie.

Ambitie

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt een groot aantal wetten voor de fysieke leefomgeving en vraagt van gemeenten om ruimtelijke keuzes in samenhang te maken. De Omgevingswet kent ook verplichte nieuwe instrumenten voor de gemeente, waaronder één samenhangende, strategische visie op de leefomgeving: de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie vervangt alle ruimtelijke visies, bijvoorbeeld de structuurvisie. Veel onderwerpen in de leefomgeving overstijgen gemeentegrenzen en zijn voor ons allemaal belangrijk, zoals het landschap, bereikbaarheid of de economie. De gemeenten werken in verband van de Regio Gooi en Vechtstreek samen aan de omgevingsvisie. Daarbij wordt gewerkt in verschillende fases. Na iedere fase wordt besloten of er aanleiding is voor een vervolg. Uitgangspunt is dat op te leveren producten ook zelfstandig bruikbaar zijn voor gemeenten.

Resultaten 

In de regionale samenwerking aan een omgevingsvisie zijn twee fases afgerond: verkenningsfase en analysefase. In deze fases zijn de regionale opgaven benoemd.

Inmiddels zitten we in de derde fase: koersfase. De koersfase is het vervolg van de lopende samenwerking omgevingsvisie.

Acties

Het streven is om het koersdocument begin 2021 af te ronden. Het plan van aanpak is op 31 oktober 2019 vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg en daarna door de colleges.

Het doel van de koersfase is om regionale ambities voor de lange termijn over de regionale opgaven te benoemen. Dit wordt vastgelegd in een ‘koersdocument’. Dit biedt de gemeenten inzicht in de regionale context bij het formuleren van de eigen omgevingsvisie.

Het koersdocument wordt daarmee een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies (te gebruiken maar niet bindend). Het streven is om het koersdocument in 2020 af te ronden.

Tussenstand oktober 2020

Hieronder vindt u de derde tussenstand van het koersdocument. Deze tussenstand bevat de bestuurlijke denkrichtingen op basis van de gemaakte analyses. Daarom staan er mogelijk ambities genoemd waarover in gemeenten (nog) geen uitspraak is gedaan, waarover (nog) geen eerdere regionale overeenstemming is of waarover lokaal anders kan worden gedacht. Ook de kaartbeelden zijn tussenstanden en bedoeld om de ambities ruimtelijk te duiden naar gebiedstype of verbinding, niet om exact locaties of tracés aan te wijzen.

De komende tijd willen we deze tussenstand bespreken met gebiedspartijen, medeoverheden en raden.

Documenten tussenstand oktober 2020

Planning

Vraag en antwoord koersfase omgevingsvisie

De koersfase is het vervolg van de lopende samenwerking op de omgevingsvisie. In deze fase worden de regionale ambities voor de lange termijn over de regionale opgaven benoemd. Dit wordt vastgelegd in een ‘koersdocument’.
Het koersdocument wordt daarmee een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies (te gebruiken voor richting geven en inspiratie, maar niet bindend om over te nemen). Dit biedt de gemeenten inzicht in de regionale context bij het formuleren van de eigen omgevingsvisie.

Nee. De regionale omgevingsvisie is benoemd als onderdeel van de regionale samenwerkingsagenda. Het is echter nog niet eenduidig wat de regionale omgevingsvisie moet zijn, welke status dit heeft en wanneer deze wordt gemaakt. De Omgevingswet kent geen regionale omgevingsvisie.

De status van het koersdocument is nog niet bepaald. Daarom geldt het uitgangspunt ‘geen status, wel betekenis’. Minimaal is het dus een relevante bouwsteen die raden ter harte kunnen nemen bij hun gemeentelijke omgevingsvisie.

 

Afhankelijk van de inhoud kan worden besloten of er wel een status aan te geven. Dat vraagt dus een apart besluit nadat het koersdocument is vastgesteld. Afhankelijk van die beoogde status moet worden bepaald of dit om een raads- of collegebesluit vraagt.

 

Het koersdocument kan bijvoorbeeld een kader voor een gezamenlijk programma worden. Als er een regionale omgevingsvisie wordt gemaakt, is het natuurlijk ook logisch om de inhoud van het koersdocument als vertrekpunt te nemen.

Er is geen directe relatie. De Verstedelijkingsstrategie is een product van het Rijk en de MRA, wat basis vormt voor investeringen van het Rijk.
Het koersdocument is een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie, waar gemeenten hun eigen visie voor de toekomst in vastleggen.

De analyses die in het kader van het project samenwerking omgevingsvisie zijn gedaan, hebben inzicht gegeven in regionale opgaven. Soms is daarbij ook het Rijk nodig voor oplossingen. De Verstedelijkingsstrategie MRA zou een middel kunnen zijn om hiervoor te lobbyen.

In de provinciale omgevingsvisie geeft de provincie zijn visie op de beoogde ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Gemeenten stellen ook een omgevingsvisie vast, die gaat over het eigen grondgebied. Omgevingsvisies zijn alleen zelfbindend.

 

Het koersdocument wordt een product van de gemeente gezamenlijk en biedt voor die gemeenten een bouwsteen om te gebruiken bij het opstellen van de eigen omgevingsvisie. Het koersdocument is geen uitwerking van de provinciale omgevingsvisie. Er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de inhoud van deze visie, zoals iedere overheid rekening dient te houden met relevant beleid van andere overheden.

Het is de doelstelling om het koersdocument begin 2021 af te ronden.

De colleges zijn leidend in het proces. In het portefeuillehoudersoverleg stemmen de colleges af. Het portefeuillehoudersoverleg kan de colleges ook adviseren. De gemeenteraden worden betrokken door regiopodia, informatiebrieven en bijeenkomsten en inbreng in de eigen vergaderingen.

Regiopodia en informatiebrieven:
Onder meer door regionale informatiebrieven van oktober 2018, december 2019, mei 2020 en Regiopodia op 18 juni 2018, april 2019, 21 juni 2019 en 20 januari 2020 zijn de raden op de hoogte gehouden.

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein:
De afstemming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg. In de overleggen van 10 en 11 september 2020 is de derde tussenstand van het koersdocument besproken.
De betrokkenheid van raden bij de derde tussenstand wordt als volgt voorgesteld:

Regiopodia:
Op 5 oktober 2020 en waar gewenst nog.

 Individuele raden:
Februari/maart 2020: in sommige raden is het onderwerp geagendeerd geweest. In deze fase was dit met name informerend.

Oktober/november/december 2020: hier is ruimte voor individuele bespreking van de derde tussenstand in raden. De raden zijn hierbij in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten.

Als er wensen of bedenkingen worden geuit, wordt in het portefeuillehoudersoverleg afgestemd hoe deze worden verwerkt in het koersdocument. Daarna wordt het koersdocument door de colleges vastgesteld.

Het koersdocument wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie van gemeenten, maar is niet bindend. De raad heeft alle vrijheid hoe hiermee om te gaan.
Het is goed om te realiseren dat de ambities gaan over het schaalniveau van de regio. Er zal daarom zeker niet voor gebieden exact worden beschreven hoeveel er precies gebouwd gaat worden, hoe hoog dit moet zijn, waar een weg moet komen, enz..
Het is wel de hoop dat gemeenten willen bijdragen aan de regionale ambities. Regionale ambities zijn ook lokale ambities.

Het koersdocument wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie, maar is niet bindend. Afwijken kan dus.

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl