voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunt

Omgevingsvisie.

Ambitie

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt een groot aantal wetten voor de fysieke leefomgeving en vraagt van gemeenten om ruimtelijke keuzes in samenhang te maken. De Omgevingswet kent ook verplichte nieuwe instrumenten voor de gemeente, waaronder één samenhangende, strategische visie op de leefomgeving: de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie vervangt alle ruimtelijke visies, bijvoorbeeld de structuurvisie. Veel onderwerpen in de leefomgeving overstijgen gemeentegrenzen en zijn voor ons allemaal belangrijk, zoals het landschap, bereikbaarheid of de economie. De gemeenten werken in verband van de Regio Gooi en Vechtstreek samen aan de omgevingsvisie. Daarbij wordt gewerkt in verschillende fases. Na iedere fase wordt besloten of er aanleiding is voor een vervolg. Uitgangspunt is dat op te leveren producten ook zelfstandig bruikbaar zijn voor gemeenten.

Resultaten 

In de regionale samenwerking aan een omgevingsvisie zijn twee fases afgerond: verkenningsfase en analysefase. In deze fases zijn de regionale opgaven benoemd.

Inmiddels zitten we in de derde fase: koersfase. De koersfase is het vervolg van de lopende samenwerking omgevingsvisie.

Acties

De samenwerking wordt in 2020 voortgezet in de koersfase samenwerking omgevingsvisie. Het plan van aanpak is op 31 oktober 2019 vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg.

Het doel van de koersfase is om voor de regionale opgaven regionale ambities voor de lange termijn te benoemen. Dit wordt vastgelegd in een ‘koersdocument’.

De status van het koersdocument is in het plan van aanpak niet bepaald. Daar kunnen gemeenten desgewenst een besluit over nemen als het af is. Het koersdocument kan in ieder geval door gemeenten worden betrokken bij het vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Het streven is om het koersdocument in 2020 af te ronden.

Tussenstand juli 2020

Hieronder vindt u de tweede tussenstand van het koersdocument. Deze tussenstand bevat de eerste bestuurlijke denkrichtingen op basis van de gemaakte analyses. Daarom staan er mogelijk ambities genoemd waarover in gemeenten (nog) geen uitspraak is gedaan, waarover (nog) geen regionale overeenstemming is of waarover lokaal anders kan worden gedacht. Ook de kaartbeelden zijn eerste tussenstanden en bedoeld om de ambities ruimtelijk te duiden naar gebiedstype of verbinding, niet om exact locaties of tracés aan te wijzen.

De komende tijd willen we deze tussenstand bespreken met gebiedspartijen, medeoverheden en raden.
In de notitie bij de tweede tussenstand staan de gemaakte wijzigingen, een overzicht van de reacties en de vraagstukken en acties richting de volgende tussenstand.

Documenten tussenstand juli 2020

Planning

Vraag en antwoord koersfase omgevingsvisie

Het koersdocument is het beoogde product wat in de koersfase van de regionale samenwerking omgevingsvisie tot stand moet komen. Het doel van het koersdocument is het benoemen van regionale ambities voor de lange termijn voor de regionale opgaven. De koersfase is het vervolg van de lopende samenwerking omgevingsvisie. De verkenningsfase en analysefase zijn inmiddels afgerond. In deze fases zijn de regionale opgaven benoemd.

Nee. De regionale omgevingsvisie is benoemd als onderdeel van de regionale samenwerkingsagenda. Het is echter nog niet eenduidig wat de regionale omgevingsvisie moet zijn, welke status dit heeft en wanneer deze wordt gemaakt. Er wordt gewerkt volgens de aanpak van de samenwerking omgevingsvisie, waarbij naar iedere fase een beslissing wordt genomen over een eventueel vervolg. Na de koersfase zou dus besloten kunnen worden om een regionale omgevingsvisie te gaan maken.

De status van het koersdocument is nog niet bepaald. Daarom geldt het uitgangspunt ‘geen status, wel betekenis’. Minimaal is het dus een relevante bouwsteen die raden ter harte kunnen nemen bij hun gemeentelijke omgevingsvisie.

 

Afhankelijk van de inhoud kan worden besloten of er wel een status aan te geven. Dat vraagt dus een apart besluit nadat het koersdocument is vastgesteld. Afhankelijk van die beoogde status moet worden bepaald of dit om een raads- of collegebesluit vraagt.

 

Het koersdocument kan bijvoorbeeld een kader voor een gezamenlijk programma worden. Als er een regionale omgevingsvisie wordt gemaakt, is het natuurlijk ook logisch om de inhoud van het koersdocument als vertrekpunt te nemen.

Er is geen directe relatie. Omdat het onderwerp wel overlapt, het gaat namelijk over de lange termijnambities van de regio, proberen we de processen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Zo kunnen bijeenkomsten gecombineerd worden en inbreng van gemeenten in beide trajecten worden benut.

In de provinciale omgevingsvisie geeft de provincie zijn visie op de beoogde ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Gemeenten stellen ook een omgevingsvisie vast, die gaat over het eigen grondgebied. Omgevingsvisies zijn alleen zelfbindend.

 

Het koersdocument wordt een product van de gemeente gezamenlijk en biedt voor die gemeenten een bouwsteen om te gebruiken bij het opstellen van de eigen omgevingsvisie. Het koersdocument is geen uitwerking van de provinciale omgevingsvisie. Er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de inhoud van deze visie, zoals iedere overheid rekening dient te houden met relevant beleid van andere overheden.

Het is de doelstelling om het koersdocument in 2020 af te ronden.

In de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van de regionale gremia zoals de gemeenschappelijke regeling die kent. Het portefeuillehoudersoverleg kan de colleges een advies geven. 


Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein:

De afstemming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg. Er wordt nu gedacht aan:
27/2: vrijgeven onderzoek ontwikkelperspectieven (stap 3, analysefase) en eerste opzet koersdocument (30% versie)
16/4: bespreken aanpassen planning wegens Coronamaatregelen
18/6: vrijgeven tweede tussenstand koersdocument
2/9: vrijgeven derde tussenstand koersdocument

 

De betrokkenheid van raden wordt als volgt voorgesteld:

 

Regiopodia:
Op 20 januari en in oktober 2020

 

Individuele raden:

Februari/maart 2020: in sommige raden is het onderwerp geagendeerd geweest. In deze fase was dit met name informerend.
Oktober/november 2020: hier is ruimte voor individuele bespreking van de tweede tussenstand in raden.

Het is goed om te realiseren dat de ambities gaan over het schaalniveau van de regio. Er zal daarom zeker niet voor gebieden exact worden beschreven hoeveel er precies gebouwd gaat worden, hoe hoog dit moet zijn, enz..

De raad heeft voor de lokale visie altijd het laatste woord. De raad bepaalt dus ook zaken als exacte woningaantal, hoogte, dichtheid, uiterlijk, enz.. Het is wel de hoop dat gemeenten willen bijdragen aan de regionale ambities. Regionale ambities zijn ook lokale ambities.

De status van het koersdocument moet nog worden bepaald maar dit kan nooit dezelfde formele status als de gemeentelijke omgevingsvisie zijn, dus dit kan. Dat geldt ook voor de omgevingsvisie van de provincie. Het is wel relevant om de inhoud mee te wegen bij lokale besluiten, zoals de gemeentelijke omgevingsvisie.

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl