voor inwoners, met elkaar

RSA Speerpunten

Behoud van landschap en groenblauwe kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen.

Dit vraagt van gemeenten om keuzes in de fysieke leefomgeving in samenhang te maken. De Omgevingswet kent ook verplichte nieuwe instrumenten voor de gemeente, waaronder één samenhangende, strategische visie op de leefomgeving: de omgevingsvisie. Deze visie vervangt alle ruimtelijke visies, zoals de structuurvisie. Veel onderwerpen in de leefomgeving overstijgen gemeentegrenzen en zijn voor ons allemaal belangrijk, zoals het landschap, bereikbaarheid of de economie. Door een gezamenlijke verkenning en analyse krijgen de gemeenten werken de gemeenten aan bouwstenen voor de lokale omgevingsvisie

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018 (loopt door t/m 2019)

Resultaten tot nu toe

In juni 2018 is de ‘Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040‘ opgeleverd. Deze verkenning biedt inzicht in de autonome trends en ontwikkelingen die op de regio afkomen. Dit rapport schetst de belangrijkste opgaven voor Gooi en Vechtstreek om de kwaliteiten van het gebied te behouden en te verbeteren.

Voortgang en planning

De Verkenning geeft aanleiding voor vervolgonderzoek, in een analysefase. Dit vervolgonderzoek heeft toegevoegde waarde voor alle gemeenten. Gemeenten bundelen kennis en expertise op specifieke thema’s in samenwerking met onze regionale partners (GNR, werkgevers, onderwijs, zorg, etc.). Hiermee worden gemeenten gefaciliteerd in het voorbereiden van keuzes die lokaal worden gemaakt.

De analysefase heeft als doel:

  1. Nader onderzoeken van de opgaven uit de Verkenning 2040
  2. Scherper formuleren en focus aanbrengen in opgaven
  3. Schetsen van ontwikkelperspectieven (aan welke knoppen kan worden gedraaid en wat gebeurt er als er geen beleidsinterventies worden gepleegd).

Tussen stap 2 en 3 van de analysefase, medio 2019, worden raden geraadpleegd over het vervolg. Ook in het geval dat de analysefase geen vervolg krijgt zijn de onderzoeken van meerwaarde. De uitkomsten van de analysefase komen in elk geval van pas bij de lokale omgevingsvisie.

Publicaties

  1. Definitieve startnotitie analysefase samenwerking omgevingsvisie 180927
  2. Samenwerking omgevingsvisie augustus 2018
  3. Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040
  4. Toelichting bij de verkenning

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl