voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Regionale omgevingsvisie.

Wat willen we bereiken?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Dit vraagt van gemeenten om keuzes in de fysieke leefomgeving in samenhang te maken. De Omgevingswet kent ook verplichte nieuwe instrumenten voor de gemeente, waaronder één samenhangende, strategische visie op de leefomgeving: de omgevingsvisie. Deze visie vervangt alle ruimtelijke visies, zoals de structuurvisie. Veel onderwerpen in de leefomgeving overstijgen gemeentegrenzen en zijn voor ons allemaal belangrijk, zoals het landschap, bereikbaarheid of de economie.

De gemeenten werken in verband van de Regio ook samen aan de omgevingsvisie. Daarbij wordt gewerkt in verschillende fases, waarbij na iedere fase wordt besloten of er aanleiding is voor een vervolg. Uitgangspunt is daarbij steeds dat op te leveren producten ook zelfstandig bruikbaar zijn voor gemeenten.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2018 – juli 2020

Resultaten tot nu toe

Verkenningsfase

In juni 2018 is de ‘Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040’ opgeleverd. Deze verkenning biedt inzicht in de autonome trends en ontwikkelingen die op de regio afkomen.

Publicaties
 1. Verkenning Gooi en Vechtstreek 2010
 2. Toelichting bij verkenning

Analysefase in drie stappen

Het doel van deze fase is het verder verzamelen van gegevens, het doen van gericht regionaal onderzoek en het aanbrengen van focus in opgaven. De analysefase kent 3 stappen:

 1. Nader onderzoeken van de opgaven uit de Verkenning 2040
 2. Scherper formuleren en focus aanbrengen in opgaven
 3. Schetsen van ontwikkelperspectieven

Voor stap 1 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is ook samengewerkt met andere partijen, zoals het waterschap, Deltares en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Stap 2 heeft geresulteerd in een rapport. In dit rapport is alle informatie samengevat. Ook is er benoemd welke vraagstukken vragen om regionale afstemming of visievorming. Dit zijn dan ook de opgaven waar in het regionale vervolg de focus op ligt.

Publicaties
 1. Startnotitie analysefase
 2. Samenvatting analysefase, stap 1 en 2
 3. Rapport analysefase, stap 1 en 2
 4. Onderzoek water
 5. Onderzoek bodem en ondergrond
 6. Onderzoek ruimtebehoefte wonen en werken
 7. Onderzoek biodiversiteit
 8. Onderzoek veenoxidatie en bodemdaling
 9. Onderzoek openbaar vervoer knooppunten
 10. Onderzoek energiewinning en cultuurhistorie
Voortgang en planning

In 2019 wordt stap 3, en daarmee de analysefase afgerond. In deze stap worden ontwikkelperspectieven gemaakt. Zo’n perspectief schetst een scenario hoe de regio zich kan ontwikkelen als vanuit een bepaalde invalshoek wordt gedacht. Deze ontwikkelperspectieven zijn bedoeld als hulpmiddel, niet als visie of om een richting te kiezen. Doel is te tonen welke consequenties het heeft als bepaalde keuzes voor oplossingen van de regionale opgaven worden gemaakt. En specifiek waar de beleidsmogelijkheden van gemeenten zitten. Bijvoorbeeld: stel dat je alle opgaven zou bezien vanuit de invalshoek van het klimaat. Hoe en waar ga je dan bouwen? Hoe ga je dan om met water of energiewinning?

Koersfase

De samenwerking wordt in 2020 voortgezet in de koersfase. Het plan van aanpak is op 31 oktober jl. vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg.

Het doel van de koersfase is te komen tot bestuurlijk gedragen lange termijnambities voor de fysieke leefomgeving in de regio. De status van het koersdocument is in dit plan van aanpak niet bepaald. Daar kunnen gemeenten desgewenst een besluit over nemen als het af is. Het koersdocument kan in ieder geval door gemeenten worden betrokken bij het vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Het streven is om het koersdocument voor de zomer van 2020 af te ronden.

Publicaties
 1. Plan van aanpak Koersfase

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl