voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
  2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbeeld landschap dat inspeelt op de actuele ontwikkelingen, toekomstige opgaven en ambities. Centraal staat de kwaliteit van het unieke landschap.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2019 (aangepast)

Resultaten tot nu toe

  1. Begin 2018 is het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek afgerond. In dit rapport is een beschrijving gegeven van het historische en huidige landschap gegeven en is dit gewaardeerd. Daarnaast is met gemeenten en gebiedspartijen een start gemaakt met het benoemen van de opgaven voor het vervolg, richting een visie op het landschap.

Voortgang en planning

  1. Het toekomstbeeld voor het landschap dient als bouwsteen voor de regionale omgevingsvisie.

Publicaties

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl