voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit

Het landschap in Gooi en Vechtstreek is bekend en geroemd. Gooi en Vechtstreek is rijk aan een uitzonderlijk gevarieerd en onderscheidend palet aan landschappen, bewoningsgeschiedenis en ondergronden. Het landschap is bepalend voor de geschiedenis van Gooi en Vechtstreek en voor de mensen die het op hun beurt hebben gemaakt tot wat het nu is. Naast de diversiteit kent de regio unieke landschappen van (inter)nationale waarde zoals de waterlinies met drie vestingsteden, de buitenplaatsen van ’s Graveland, Zonnestraal en het Naardermeer. De verschillende typen landschap op een relatief kleine schaal binnen de metropool Amsterdam is buitengewoon bijzonder.

Het landschap heeft zich niet slechts uit zichzelf gevormd en ook het behoud, de ontwikkeling of versterking vergt aandacht en inzet. Er is sprake is van onbenut potentieel van het landschap voor versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat. Het behouden en versterken van het landschap in Gooi en Vechtstreek is een van de speerpunten van de regionale samenwerking. Een gezamenlijke visie op de toekomst van het landschap ontbreekt echter. Het maken van deze visie is daarom onderdeel van het Regionale uitvoeringsprogramma 2017/2018.

Resultaten tot nu toe

  1. Begin 2018 is het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek afgerond. Dit document geeft. In het landschapsbeeld wordt voor het eerst op de schaal van de Gooi en Vechtstreek het landschap in samenhang beschreven en gewaardeerd.
  2. Tevens werkt de regio binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan een Actieprogramma voor een bereikbaar, beleefbaar en toekomstbestendig landschap. Het onderzoek naar de financiering van het landschap is een van de acties.
  3. De landschapsvisie vormt ook de basis voor de samenwerking met overheden en gebiedspartijen in het kader van de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek.

Voortgang en planning

  1. Het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek is de basis voor landschapsvisie.
  2. In 2018 worden met gemeenten, gebiedspartijen en andere geïnteresseerden de kansen, bedreigingen en opgaven voor het landschap in beeld gebracht. Op basis hiervan kunnen politieke keuzes worden gemaakt.
  3. De totstandkoming van de landschapsvisie wordt gecoördineerd met het regionale omgevingsbeeld.

Publicaties

Contact

Christiaan van Zanten
c.vanzanten@regiogv.nl