voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Verbinden van verleden, heden en toekomst

In het programma Verder met de Vesting Muiden werken gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland, de Regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat intensief samen aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Het programma bevat projecten om bereikbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landschap, landbouw, recreatie en beleving te verbeteren. Zo worden de oostelijke vestingwallen en het open polderlandschap in de schootsvelden hersteld, een groot natuurgebied gemaakt en recreatieve paden aangelegd.

Grote opgaven in de omgeving, waaronder de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, maken het mogelijk om deze doelstellingen met elkaar te verbinden. Door de samenwerking tussen de verschillende partijen worden werkzaamheden efficiënter uitgevoerd, beschikbare middelen optimaal ingezet en kennis gedeeld.

Projecten

Het programma Verder met de Vesting Muiden bestaat uit 14 verschillende projecten:

 1. Herstellen en herbestemmen vestinggebouwen
 2. Herstellen oostelijke vestingwallen
 3. Herinrichten van het Vestingplein
 4. Toeristisch informatiepunt Muizenfort
 5. Verleggen van de Mariahoeveweg
 6. Verleggen parkeerplaats P2
 7. Herstel van de gracht Fort H
 8. Groene inrichting Vechtzone
 9. Landschapsherstel Schootsvelden
 10. Duurzaam eigendom en beheer zuidoostelijk schootsveld
 11. Optimale inrichting Waterlandtak
 12. Herstel Muiderbos
 13. Herinrichten parkeerplaats P1
 14. Verbetering aanzicht westzijde Vesting Muiden

Beoogde start-/einddatum

Het programma heeft als beoogde einddatum december 2020. Er is al gestart met diverse projecten in de schootsvelden.

Overzichtskaart projecten

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Resultaten tot nu toe

 • Het programma heeft in 2017 zijn definitieve vorm gekregen, de bestuurders van alle partijen hebben de ambitie uitgesproken het programma te realiseren.
 • Ondertussen is reeds uitvoering gegeven aan ‘no regret-projecten’ zoals het herstellen van de gebiedseigen grond op het voormalige tracé van de A1. Ook zijn er al diverse ecopassages aangelegd en het slotenpatroon hersteld en is versneld gestart met de aanleg van de Waterlandtak (natuurgebied langs de A1).
 • Rijkswaterstaat en gemeente Gooise Meren hebben afspraken gemaakt met aannemerscombinatie SAAone waardoor (delen van) projecten meegenomen konden worden in het werk aan de A1.
 • De provincie Noord-Holland heeft in het programma Groen 2.2 miljoen gereserveerd voor projecten in de schootsvelden. Dit is een grote stap naar realisatie.

Voortgang/planning

 • De afronding van het programma is in 2020.
 • In 2018 wordt gestart met het herstel van de oostelijke vestingwallen.
 • In 2019 en 2020 worden de overige projecten in de schootsvelden uitgevoerd.

Publicaties

Brochure Verder met de Vesting Muiden.

Links

Contact

Regio Gooi en Vechtstreek zorgt voor de algemene coördinatie van het programma.  Meer informatie over het programma: Christiaan van Zanten, programmacoördinator, Regio Gooi en Vechtstreek c.vanzanten@regiogv.nl

De projecten worden uitgevoerd door gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Voor meer informatie over de projecten: Gwendolyn de Boer, gj.deboer@gooisemeren.nl.