voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
  2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

In het programma Verder met de Vesting Muiden werken gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland, de Regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat intensief samen aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Het programma bevat projecten om bereikbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landschap, landbouw, recreatie en beleving te verbeteren. Zo worden de oostelijke vestingwallen en het open polderlandschap in de schootsvelden hersteld, een groot natuurgebied gemaakt en recreatieve paden aangelegd.

Grote opgaven in de omgeving, waaronder de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, maken het mogelijk om deze doelstellingen met elkaar te verbinden. Door de samenwerking tussen de verschillende partijen worden werkzaamheden efficiënter uitgevoerd, beschikbare middelen optimaal ingezet en kennis gedeeld.

De Regio is verantwoordelijk voor het algemene programmamanagement van dit programa.

Beoogde start-/einddatum

Het programma heeft als beoogde einddatum december 2020.

Overzichtskaart projecten

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Resultaten tot nu toe

  1. Het programma heeft in 2017 zijn definitieve vorm gekregen, de bestuurders van alle partijen hebben de ambitie uitgesproken het programma te realiseren.
  2. Ondertussen is reeds uitvoering gegeven aan ‘no regret-projecten’ zoals het herstellen van de gebiedseigen grond op het voormalige tracé van de A1. Ook zijn er al diverse ecopassages aangelegd en het slotenpatroon hersteld en is versneld gestart met de aanleg van de Waterlandtak (natuurgebied langs de A1).
  3. Rijkswaterstaat en gemeente Gooise Meren hebben afspraken gemaakt met aannemerscombinatie SAAone waardoor (delen van) projecten meegenomen konden worden in het werk aan de A1.

Voortgang/planning

  1. Het meest opvallende project is het herstel van de oostelijke vestingwallen. Dit project is gestart met het ontwerpproces. In 2019 volgt de uitvoering. In de schootsvelden is al veel gebeurd en start in 2019 de eindinrichting.

Publicaties

Brochure Verder met de Vesting Muiden.

Links

Contact

Regio Gooi en Vechtstreek zorgt voor de algemene coördinatie van het programma.  Meer informatie over het programma: Christiaan van Zanten, programmacoördinator, Regio Gooi en Vechtstreek c.vanzanten@regiogv.nl

De projecten worden uitgevoerd door gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Voor meer informatie over de projecten: Gwendolyn de Boer, gj.deboer@gooisemeren.nl.