voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Een aantrekkelijk woon-werk klimaat (ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma).

Ambitie

Gooi en Vechtstreek beschikt over unieke landschappen en natuurgebieden. De groen/blauwe kwaliteit van het gebied hoort bij onze identiteit en is van groot belang voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Het landschap staat ook onder druk. Behoud en versterking vergt continue aandacht, inspanning, onderhoud en investering. Afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in landschap en recreatie, zoals in het programma Gooi en Vechtstreek (voorheen Groene Uitweg). De Regio is bestuurlijk trekker van deelprogramma’s, zoals Verder met de Vesting Muiden.

In het programma Verder met de Vesting Muiden werken gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland, de Regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat intensief samen aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Het programma bevat projecten om bereikbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landschap, landbouw, recreatie en beleving te verbeteren. Zo worden de oostelijke vestingwallen en het open polderlandschap in de schootsvelden hersteld, een groot natuurgebied gemaakt en recreatieve paden aangelegd.

Grote opgaven in de omgeving, waaronder de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, maken het mogelijk om deze doelstellingen met elkaar te verbinden. Door de samenwerking tussen de verschillende partijen worden werkzaamheden efficiënter uitgevoerd, beschikbare middelen optimaal ingezet en kennis gedeeld.

Resultaten

  • De gemeenteraad van Gooise Meren heeft de visie ter uitwerking van de zuidwestzijde van Muiden vastgesteld (2019)
  • De gemeenteraad heeft het herstelplan voor de oostelijke vestingwallen vastgesteld (2018)
  • Het Muizenfort in Muiden is herbestemd en er is een toeristisch informatiepunt geopend (2018)
  • Ondertussen is reeds uitvoering gegeven aan ‘no regret-projecten’ zoals het herstellen van de gebiedseigen grond op het voormalige tracé van de A1. Ook zijn er al diverse ecopassages aangelegd en het slotenpatroon hersteld en is versneld gestart met de aanleg van de Waterlandtak (natuurgebied langs de A1).
  • Het programma heeft in 2017 zijn definitieve vorm gekregen, de bestuurders van alle partijen hebben de ambitie uitgesproken het programma te realiseren.
  • Rijkswaterstaat en gemeente Gooise Meren hebben afspraken gemaakt met aannemerscombinatie SAAone waardoor (delen van) projecten meegenomen konden worden in het werk aan de A1.

Acties

In 2020 wordt gestart met het unieke project om de oostelijke vestingwallen te herstellen. Daarnaast wordt het definitieve ontwerp voor de inrichting van de schootsvelden en het Vestingplein afgerond. Ook wordt de Waterlandtak-West definitief ingericht.

Overzichtskaart projecten

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Planning

Het programma loopt naar verwachting tot 2022/2023 door.

Publicatie

Brochure Verder met de Vesting Muiden (2018).

Links

Contact

Regio Gooi en Vechtstreek zorgt voor de algemene coördinatie van het programma.  Meer informatie over het programma: Christiaan van Zanten, programmacoördinator, Regio Gooi en Vechtstreek c.vanzanten@regiogv.nl

De projecten worden uitgevoerd door gemeente Gooise Meren en provincie Noord-Holland (mede i.o.v. Rijkswaterstaat).

Woordvoerder Gooise Meren: Gwendolyn de Boer, gj.deboer@gooisemeren.nl.

Woordvoerder provincie Noord-Holland: infoDiemerscheg@noord-holland.nl.