voor inwoners, met gemeenten

Landelijk groeit de werkgelegenheid. Ook de arbeidsmarktregio in Gooi en Vechtstreek zit in de lift. De werkloosheid daalde en de verwachting is dat het aantal banen in 2018 met 1,9% toeneemt naar 113.000. Ondanks de groei van het aantal banen zijn er nog bijna 12.000 uitkeringsgerechtigden die geen betaald werk kunnen vinden in Gooi en Vechtstreek. Gemeenten zien dat er steeds meer inwoners in de bijstand zitten die moeilijk te bemiddelen zijn naar betaald werk. In 2017 ontvingen 6.500 inwoners een bijstandsuitkering.

Versterking van de arbeidsmarktpositie

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek en het UWV zetten in op het versterken van de arbeidsmarktpositie van uitkeringsgerechtigden door goede samenwerking met het onderwijs en werkgevers. Door vanuit het werkgeversservicepunt maatwerk te bieden aan werkgevers bij het invullen van vacatures bemiddelen de gemeenten en het UWV werkzoekenden naar betaald werk.Tevens zetten de gemeenten in op een betere aansluiting tussen het (praktijk)onderwijs en de arbeidsmarkt.

Inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ook mensen in kwetsbare posities moeten kunnen rekenen op (betaald) werk. De gemeenten zetten daarom in op (beschutte) banen voor kwetsbare groepen en behoud van werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Contact

Tijs Böhm
Programmamanager economie en werk

(06) 102 657 45
t.bohm@regiogv.nl

Opgaven 2018-2020

De belangrijkste opgaven voor de komende jaren:

 • Gemeenten zien het bijstandsbestand stijgen en zien dat de stijging vooral gepaard gaat met inwoners die moeilijk te bemiddelen zijn naar werk.
 • Op de arbeidsmarkt is er relatief veel werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en beperkte werkgelegenheid voor mensen met een laag opleidingsniveau.
 • Er is sprake van een grote mate van concurrentie op beroepen op het lage niveau. Voor deze beroepen is het aanbod van werkzoekenden groot ten opzichte van de beschikbare vacatures. Hierbij valt te denken aan functies als: verkoopmedewerker, medewerker bedrijfsrestaurant, medewerker facilitaire dienst, administratief medewerker, secretaresse en receptionist.
 • De huidige economie, waarin routinematige taken steeds meer worden geautomatiseerd, vraagt om andere competenties en vaardigheden van medewerkers. Het aanpassingsvermogen van medewerkers wordt steeds belangrijker.
 • De kansen op de arbeidsmarkt nemen toe. De economische groei brengt mee dat in vrijwel alle sectoren de werkgelegenheid zal toenemen.

Inzet 2018-2020

Als we naar de opgaven en ontwikkelingen kijken, moeten gemeenten, onderwijsinstellingen, het Werkgeversservicepunt en werkgevers stevig samenwerken om effectief in te spelen op de arbeidsmarktsituatie in onze regio. Deze inzet moet resulteren in:

 • Een versterkte arbeidsmarktpositie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Meer lager opgeleiden die zijn gestimuleerd in het vinden van werk in kansrijke sectoren.
 • Meer (gecreëerde) banen voor kwetsbare groepen.
 • Behoud van werk door mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 • Maatwerkondersteuning aan werkgevers bij het creëren van functies/invullen van vacatures en maatwerkondersteuning aan werkzoekenden bijjhet vinden en behouden van werk.
 • Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt door enerzijds opleidingen van onderwijsinstellingen beter aan te laten sluiten bij de vraag van werkgevers / ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt.