voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt

 Wat willen we bereiken?

  1. Integrale aanpak waarbij het creëren, aantrekken en behouden van bedrijvigheid in onze regio wordt gekoppeld aan het creëren, aantrekken en behouden van werkgelegenheid.
  2. Integrale beleidsafwegingen op de vlakken economie, ruimtelijke ordening en arbeidsparticipatie.
  3. Beschikken over actuele informatie m.b.t. de regionale arbeidsmarktsituatie en ons economisch profiel om hiermee de uitvoering van het integrale beleid te ondersteunen.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – juni 2018 (was: januari 2017 – december 2017)

Resultaten tot nu toe

  1. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft aangegeven bij de verbinding tussen economie en participatie in te willen zetten op de operationele uitvoering. Niet opnieuw visie en beleid ontwikkelen, maar de goede dingen goed doen op uitvoeringsniveau. Daarom wordt is het beleidskader economie en arbeidsmarkt vervangen door een meer praktische aanpak. Economie en Participatiewet projecten worden in de uitvoering aan elkaar verbonden. Deze verbinding op uitvoeringsniveau komt nadrukkelijk terug in het marktbewerkingsplan 2018-2021 (zie hieronder) waarin gemeenten en UWV op uitvoeringsniveau uitwerken hoe werkzoekenden in onze regio aan het werk worden geholpen.
  2. Binnen het Algemeen Bestuur zijn de portefeuilles economie en arbeidsmarkt samengevoegd tot één portefeuille. Zo kan ook op bestuurlijk/strategisch niveau de verbinding veel beter worden gelegd.

Voortgang en planning

  1. Bij de uitvoering van economische- en arbeidsmarktprojecten en activiteiten worden de economische en werkgelegenheidswinsten doorlopend afgewogen. Dit maken we in de voorstellen ook expliciet.
  2. Het marktbewerkingsplan wordt bestuurlijk voorgelegd en in het laatste kwartaal van 2018 geïmplementeerd. In dit plan wordt de verbinding tussen economie en participatie expliciet gelegd.

Download

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl