voor inwoners, met gemeenten

Doelstelling

Nog nader te bepalen. Binnen de eerste pilot willen we starten met het werven, begeleiden en opleiden van ongeveer 10 personen.

Beschrijving

De regio Gooi en Vechtstreek heeft de ambitie om in 2050 een CO2 neutrale gebouwde omgeving te hebben. Om deze ambitie te kunnen realiseren moeten jaarlijks rond de 4000 woningen gerenoveerd worden. Op dit moment is de arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek voor (technische) beroepen ondanks de coronacrisis nog steeds krap. De verwachting is dat het tekort aan gekwalificeerd personeel om de verduurzamingsopdracht uit te kunnen voeren de komende jaren exponentieel oploopt.

De regio is samen met partners uit de sector bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak om mobiliteit van inwoners uit de regio richting de energietransitie sector te vergroten. Er is een eerste aanzet voor een projectvoorstel gedaan met als vertrekpunt de oprichting van het Regionale Energiediensten Bedrijf. De verwachting is dat via dit REB veel verduurzamingsopdrachten worden verstrekt aan betrokken bouwbedrijven met daaraan gekoppeld de behoefte aan extra personeel. Er is op dit moment nog geen concreet plan van aanpak gereed. De reden hiervoor is tweeledig. Aan de ene kant wordt de verwachting dat er een tekort aan monteurs gaat ontstaan door de betrokken bedrijven gedeeld. Aan de andere kant geven partijen aan dat er nog te weinig zicht is op grote opdrachten uit de markt op het gebied van verduurzaming van de regionale woningvoorraad. Dit, gecombineerd met een terugloop in opdrachten vanwege de PFAS-, stikstof- en coronacrisis, leidt tot terughoudendheid bij bouwbedrijven om te investeren in toekomstige personeelsbehoefte. Om vooruit te lopen op de behoefte vanuit de markt willen we via een pilot leerervaring opdoen met het toeleiden van inwoners richting functies binnen de energietransitie sector. Een pilot met een gering aantal kandidaten vanuit diverse doelgroepen (participatiewet, jongeren, zij-instroom/WW). De ervaring die we hiermee opdoen zal worden vertaald naar een meer duurzame opzet van het project energietransitie gericht op grotere klantstromen.

Betrokken partijen / meedenkers bij de te ontwikkelen project(en) energietransitie: o.a. Regionaal Energiediensten Bedrijf, MBO College Hilversum, Bouwmensen, Intersell, Bloemendal Bouw, Bonarius, Het Bouwbedrijf, Servicepunt Techniek, Bouwend Nederland.

Doelgroep(en)

  1. Zij-instromers: o.a. werk naar werk, WW, jongeren zonder startkwalificatie.
  2. Uitkeringsgerechtigden: Participatiewet en WW.

 Start en einddatum

Januari 2021 – december 2022.

Financiering

Reservering van een budget van €400.000,00 ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een pilot project en doorontwikkeling van een duurzame projectopzet voor grotere klantstromen. Bij de opzet van het uiteindelijke projectvoorstel zal gekeken worden naar cofinanciering vanuit projectpartners.