voor inwoners, met gemeenten

Doelstelling

  1. Een structurele toekomst bestendige samenwerking en aanpak tot stand brengen op basis van wat met de pilots ‘GGZ / Werk & Inkomen’ is gestart.
  2. Een hogere uitstroom naar werk voor inwoners met psychische klachten.
  3. Uitstroom van 6 personen naar duurzaam werk, uit 12 gefinancierde IPS trajecten. 

Beschrijving

Gemeenten, UWV en GGZ-instellingen werken via twee pilotprojecten samen om degenen die onder de Participatiewet vallen en in behandeling zijn bij een GGZ-instelling te begeleiden naar werk. De pilots laten zien dat deze samenwerking niet vanzelfsprekend is en er veel inspanning nodig is deze tot stand te laten komen. Concreet betekent dit dat UWV en gemeenten ervaring opdoen met het inzetten van de methodiek die de GGZ hanteert, de IPS-aanpak, om cliënten te begeleiden naar werk. Trajecten die intensiever zijn en langer doorlopen dan UWV en gemeenten gebruikelijk inzetten. Gemeenten constateren o.a. op basis van de pilots dat er een grote groep uitkeringsgerechtigden is (ook onder jongeren) met dermate grote psychische belemmeringen dat de gemeente geen passend aanbod kan bieden. In die gevallen wacht de gemeente af wat cliënten zelf doen al dan niet in overleg met o.a. huisartsen en behandelaars. Terwijl er in samenwerking met de GGZ-instellingen wel mogelijkheden zijn en erkend wordt dat werken herstel bevorderend is. De aanpak garandeert 42% duurzame uitstroom.

De partners hebben er bij de regio op aangedrongen de coördinerende rol en het opgebouwde netwerk voort te laten bestaan en de IPS-trajecten deels te financieren vanuit Perspectief op werk, gezien de prille ervaring die er nog bij gemeenten is om dergelijke trajecten in te zetten. De huidige coördinerende rol van de regio loopt per december af.

We werken in nauwe samenwerking met arbeidsmarktpartners een vernieuwende, verrassende en inspirerende aanpak verder uit die leidt tot het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus niet alleen de inzet van IPS. We monitoren en evalueren de aanpak nauwgezet en bepalen vroegtijdig het vervolg. 

Doelgroep(en)

  1. Inwoners die onder de Participatiewet vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben met name: inwoners met geestelijke beperkingen (met diagnose).
  2. Inwoners die onder de verantwoordelijkheid van UWV en gemeenten vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De werktoeleiding van de UWV doelgroep blijft hierbij nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van UWV. De inzet van de gelden geldt voor de gemeentelijke doelgroep. 

Start en einddatum

Januari 2021 – december 2021.

Financiering

€100.000,- voor één jaar.

Werkzaamheden van een coördinator voor een dagdeel per week en de financiering van een maximaal vastgesteld aantal van 12 IPS-trajecten.