voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten, UWV en arbeidsmarktpartners in Gooi en Vechtstreek werken aan meer werkgelegenheid voor inwoners zonder werk. Hoe dit gebeurt, staat beschreven in  twee arbeidsmarktplannen:

1.) Werken aan Werk

2.) Perspectief op Werk.

In deze plannen staat beschreven hoe de werkgelegenheid in Gooi en Vechtstreek wordt gestimuleerd. In deze plannen wordt uitgegaan van de economische situatie van voor de coronacrisis.

Door de coronacrisis zijn de economie en de arbeidsmarkt in een totaal ander daglicht komen te staan. Om beter in te spelen op de nieuwe economische werkelijk zijn de plannen gedeeltelijk aangepast en wordt gestart met 8 nieuwe projecten. Op basis van een uitgebreide arbeidsmarktanalyse zijn kansrijke sectoren geselecteerd. Het gaat om de zorgbranche, energietransitie, media en circulaire economie. De primaire doelgroep blijft zoals in de oorspronkelijke arbeidsmarktprogramma’s is afgesproken, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ingezet op andere doelgroepen die hard worden geraakt door de crisis: zzp’ers, werknemers wiens baan onzeker is vanwege de coronacrisis, zij-instromers en kwetsbare jongeren en inwoners met psychische klachten. De projecten zijn onderverdeeld in drie categorieën.

Projecten

De doelen van deze nieuwe projecten zijn: meer banen, meer opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Met deze projecten worden kansen gecreëerd voor inwoners uit verschillende doelgroepen via begeleiding, scholing en werk. Werkgevers krijgen ondersteuning en inwoners in onze regio houden kans op werk en langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid van inwoners wordt voorkomen. Onderstaand kunt u per categorie meer lezen over de projecten. Gooi en Vechtstreek is al gestart, daarvoor kunt u voor meer informatie terecht op www.wspgv.nl/gvwerktdoor.

Ook ZorgStart is nu begonnen! ZorgStart is voor alle inwoners die willen werken in de zorg of willen ontdekken of de zorg iets voor hen is. Wie werkloos is (of denkt te worden) of wanneer je een carrièreswitch overweegt. Ook mensen zonder de juiste vooropleiding, iedereen kan zich aanmelden via www.zorgstart.nl

De 3 categorieën

De laatste jaren klinken geluiden dat een toenemend aantal banen hun toekomst niet zeker is. Grotendeels door technologische ontwikkelingen, maar ook omdat bepaalde banen vanuit het oogpunt van een meer duurzame samenleving niet wenselijk zijn. Drie projecten spelen in op deze ontwikkelingen en zijn sterk toekomstgericht.

Twee  van deze projecten richten zich op het versterken van een circulaire economie. Door producten en materialen uit de afvalcyclus  te halen, hergebruiken we producten én richten we een nieuw proces in, dat leidt tot arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer over De Gooise Waardebox of het project Recycling Hout Ontwikkeltraject.

In het derde project, Ontwikkeltraject Junior AI Operator, wordt onderzocht of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen met artificiële intelligentie (AI), AI biedt veel kansen voor mediabedrijven voor innovatie met behulp van data en slimme algoritmes. Samen met diverse mediabedrijven is een aantal projecten gestart op dit terrein met als doel de AI toepassingen door te ontwikkelen. Zo is bij één van de projecten het idee ontstaan om van de werkzaamheden een werkplek te creëren dat kansen biedt mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyses blijkt dat zowel de zorgsector als de sectoren techniek / ICT nu en in de toekomst kansen bieden op uitstroom op verschillende functieniveaus. Kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor werkenden uit sectoren die hard worden getroffen door de coronacrisis. In beide sectoren wordt samen met regionale werkgevers, onderwijsinstellingen en netwerkpartners gewerkt aan het ontwikkelen van projecten waarmee de mobiliteit van inwoners richting deze sectoren wordt vergroot.

Voor de zorgsector heeft dit geleid tot het projectvoorstel Zorgstart. Dit voorstel is ontwikkeld door zeven regionale zorgorganisaties en vier opleiders onder begeleiding van Calibris Advies en biedt een oplossing voor toeleiding van een brede doelgroep naar de zorg.

Voor de Energietransitie wordt nog gewerkt aan het ontwikkelen van een projectvoorstel. Er is contact met verschillende regionale bouwbedrijven, opleiders en brancheorganisaties en de verwachting dat er een tekort aan monteurs gaat ontstaan wordt gedeeld. Aan de andere kant geven partijen aan dat er nog te weinig zicht is op grote opdrachten op het gebied van verduurzaming van de regionale woningvoorraad. Dit, gecombineerd met een terugloop in opdrachten vanwege de PFAS-, stikstof- en coronacrisis, leidt op dit moment tot terughoudendheid bij bouwbedrijven om te investeren in toekomstige personeelsbehoefte. Wel zijn bedrijven bereid om kleinschalig te starten via een project. De ervaring die we hiermee opdoen zal moeten gaan functioneren als een vliegwiel voor de verdere uitwerking van een duurzaam projectvoorstel voor de sector.

Voor kwetsbare doelgroepen wordt gewerkt met speciale tools en dienstverlening. We zetten daarom extra middelen in voor kwetsbare jongeren en inwoners met een psychische klachten. Deze groep wordt vaak relatief hard getroffen door een crisis zoals deze, omdat werk- en participatieplekken dan eerder worden ‘weg gegeven’ aan andere groepen die bijv. hun werk zijn verloren.

Voor Jongeren gaat het om extra tools zoals leerwerktrajecten, jobcoaching of het behalen van certificaten. Per jongere moet maatwerk geleverd kunnen worden en is meer persoonlijk budget nodig.

Bij de Voortzetting gezamenlijke aanpak GGZ en Werk & inkomen lopen twee pilotprojecten om meer ervaring op te doen met de IPS-methodiek (Individuele Plaatsing en Steun) uit de GGZ, voor inwoners met psychische klachten. Door nu te investeren wordt continuïteit gegeven aan de pilots (die soms ook een langere doorlooptijd hebben) om een hogere uitstroom naar werk te realiseren voor inwoners met psychische klachten. Ook wordt op deze manier gewerkt aan een structurele, toekomstbestendige samenwerking en aanpak, op basis van wat met de pilots ‘GGZ/Werk & Inkomen’ is gestart. In samenwerking met de GGZ-instellingen zijn er mogelijkheden voor inwoners met dermate grote psychische belemmeringen, dat gemeente of UWV niet altijd een passend aanbod kan bieden.