voor inwoners, met gemeenten

Doelstelling

48 jongeren een stap verder te krijgen op en richting de arbeidsmarkt, wat hun toekomstperspectief aanzienlijk vergroot. 

We verwachten dat een jongerenspecialist arbeid vanuit het jongerenteam zo’n 60 jongeren op jaarbasis kan bedienen. We gaan dan uit van een gemiddelde caseload van 15 jongeren met een maximale doorlooptijd van 3 maanden bemiddeling. We verwachten dat we zeker bij driekwart van deze jongeren middelen ingezet moeten worden om ze in beweging te kunnen rijgen. Het beoogde resultaat is dat van de 60 jongeren ongeveer de helft (50%) daadwerkelijk uitstroomt naar werk, 30% doorverwezen worden naar (andere) passende hulpverlening en het overige deel (20%) terug gemeld wordt richting gemeenten of UWV o.b.v. niet bemiddelbaar richting de arbeidsmarkt. 

Beschrijving

Binnen het jongerenteam van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL) werken de jongerenconsulenten en de specialist jongeren en arbeid intensief samen met de accountmanagers en adviseurs van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP) om vanuit een eenduidige aanpak de kansen voor deze doelgroep op een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten. Het jongerenteam heeft extra middelen nodig om jongeren in kwetsbare situaties structuur en focus te bieden om daadwerkelijk te komen tot vooruitgang met als doel een duurzame arbeidsplek (of opleidingsplek met arbeidsperspectief). 

Binnen het jongerenteam gaan we een jongerenspecialist arbeid aanstellen om de jongeren die in beeld zijn, intensiever te begeleiden en te verbinden met kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt die door het regionale WSP geboden worden. Om vervolgstappen te kunnen maken is het nodig om maatwerk te kunnen bieden. Door extra financiering kunnen instrumenten ingezet worden die bijdragen aan het vergroten van het arbeidsperspectief. Denk daarbij aan het kunnen afnemen van beroepentesten om helder te krijgen wat dienst zoekrichting is en, indien nodig, te kunnen investeren in het behalen van certificaten, leerwerktrajecten, jobcoaching (indien niet inzetbaar via gemeente of UWV), etc. 

Doelgroep

Jongeren tot 27 jaar en zonder startkwalificatie.

Deze kunnen op drie verschillende manieren in beeld komen

  1. RBL – de leerplichtambtenaren krijgen met regelmaat jongeren tot 23 jaar in beeld die een andere focus nodig hebben dan terug naar school en waarbij extra begeleiding nodig is om hun weg richting de arbeidsmarkt te vinden.
  2. Werkgeversdienstverlening gemeenten – de accountmanagers die gepositioneerd zijn bij de gemeenten krijgen jongeren tot 27 jaar via de gemeenten aangeleverd die veelal een intensievere en passender aanpak nodig hebben om de beweging naar een baan te realiseren.
  3. Werkgeversdienstverlening UWV – de adviseurs die zich bezig houden met het bemiddelen van WW, WIA en Wajong kandidaten zien de groep jongeren tot 27 jaar sinds de coronacrisis enorm groeien. Met name de groep zonder startkwalificatie heeft begeleiding en middelen nodig om ze te bewegen en om te scholen richting branches waar nog wel kansen liggen.

De jongerenspecialist arbeid beoordeelt aan te voorkant of de inwoner voldoet aan de criteria: leeftijd tussen 18 en 27 jaar, zonder startkwalificatie en bereid is richting arbeid (wel of niet in combinatie met een opleiding) bemiddeld te worden. 

Start en einddatum

Januari 2021 – december 2022.

Financiering

€110.000,- in twee jaar.

Per jaar is de verwachting dat zeker driekwart van de jongeren (zo’n 45) een persoonlijk budget nodig heeft van zo’n €1.000 à €1.500 per persoon. Dit komt op een schatting van € 55.000,- per jaar.