voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt​

Wat willen we bereiken?

  1. Een effectieve inrichting van arbeidsontwikkeling waardoor mensen duurzaam uitstromen naar betaald werk.
  2. De eventueel gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling.
  3. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van arbeidsontwikkeling.

Beoogde start-/einddatum

Juni 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Er is onderzoek gedaan naar het effect en de gewenste inzet van arbeidsontwikkeling.
  2. De uitvoeringsdiensten wensen arbeidsontwikkeling in te zetten als daar een baangarantie aan gekoppeld is. In de vorm van jobcoaching.

Voortgang en planning

  1. Gemeenten geven uitvoering aan jobcoaching. De wijze waarop dit gebeurt is inzichtelijk gemaakt. Op onderdelen geven gemeenten verschillend uitvoering aan jobcoaching.
  2. Er zijn voorstellen uitgewerkt over het harmoniseren van de wijze waarop gemeenten invulling geven aan jobcoaching en de inkoop daarvan. In het derde kwartaal van 2018 worden deze voorstellen ter besluitvorming voorgelegd.