voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

  1. Een adequate invulling van beschut werk.
  2. Voldoende beschikbaarheid van beschutte werkplekken voor mensen die hiervoor in aanmerking komen.
  3. Beheer van afspraken die we met partijen maken in het kader van beschut werk.​​

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – oktober 2017

Resultaten tot nu toe

  1. ​Er is een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop gemeenten invulling kunnen geven aan beschut werk. Op basis hiervan is een voorstel gedaan over de invulling van beschut werk in de Gooi en Vechtstreek.
  2. Er is een overeenkomst Beschut Werk tussen gemeenten en Tomingroep gesloten over de uitvoering van beschut werk. Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.

Voortgang en planning

  1. De uitvoering van beschut werk wordt continu gemonitord en geëvalueerd. Daar waar deze monitoring tot bijstelling leidt, dan worden hierover voorstellen gedaan en worden deze voorstellen bestuurlijk voorgelegd.

Contact

Irma Dijkstra
i.dijkstra@hilversum.nl