voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Economie en creatieve bedrijvigheid
 2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
 3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

 1. Een adequate invulling van beschut werk.
 2. Voldoende beschikbaarheid van beschutte werkplekken voor mensen die hiervoor in aanmerking komen.
 3. Beheer van afspraken die we met partijen maken in het kader van beschut werk.​​

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – oktober 2017

Resultaten tot nu toe

 1. Er is een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop gemeenten invulling kunnen geven aan beschut werk. Op basis hiervan is een voorstel gedaan dat op 12 januari 2017 geaccordeerd is door de stuurgroep 18+.
 2. Er is een overeenkomst Beschut Werk opgesteld op basis waarvan beschut werk kan worden uitgevoerd. Deze overeenkomst wordt in september 2017 voorgelegd aan de stuurgroep 18+.​

Voortgang en planning

 1. Als gemeenten besluiten tot een voorziening voor beschut werk zoals in de overeenkomst is voorgesteld, dan zal de overeenkomst in het laatste kwartaal van 2017 worden voorgelegd aan de colleges van B&W.
 2. In oktober 2017 levert de Regio een handreiking/werkinstructie op voor uitvoerende medewerkers van gemeenten.
 3. Vanaf het derde kwartaal van 2017 evalueert de Regio – indien de overeenkomst zoals genoemd onder 1 is vastgesteld – doorlopend de uitvoering van Beschut Werk onder inwoners. Dit doen we door te monitoren en door het indicatieproces bij gemeenten en UWV te evalueren.

Contact

Irma Dijkstra
i.dijkstra@hilversum.nl