voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

  1. Het hebben van een eensluidende governance-structuur voor de Tomingroep waarvoor draagvlak bestaat bij de betrokken partijen.
  2. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, zodat opschoning van de governance-structuur kan plaatsvinden.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Afronding governance-traject. De Regio heeft dit proces voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek gecoördineerd.
  2. Aangepaste gemeenschappelijke regeling door alle gemeenten vastgesteld.
  3. Gemeenten hebben Tomingroep een aangepaste bestuursopdracht verleend op basis waarvan Tomingroep BV. in haar rol van werkgever zich richt op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Regio heeft dit proces voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek gecoördineerd.
  4. Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft Tomingroep BV. de opdracht verleend om quasi inbesteden mogelijk te maken. De Regio heeft dit proces voor gemeenten gecoördineerd. Inmiddels heeft Tomingroep quasi inbesteden mogelijk gemaakt. Gemeenten kunnen uitgezonderd van aanbestedingsregels opdrachten verstrekken aan Tomingroep BV.

Voortgang en planning

Project afgerond.

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl