voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

  1. Een grotere bekendheid van Schoonthuis onder inwoners van regio Gooi en Vechtstreek, zodat het gebruik toeneemt.
  2. Een bredere inzetbaarheid van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) om de werkgelegenheid in de zorgbranche verder te stimuleren.

Beoogde start-/einddatum

Februari 2017 – oktober 2017 (aangepast: juni 2017 – december 2018)

Resultaten tot nu toe

  1. Gemeenten en de Regio hebben samen met zorgaanbieders een concept- Zorgbanenpact ontwikkeld.
  2. Het Rijk heeft toestemming verleend voor het breder inzetten van de Huishoudelijke hulp toelage om uitvoering te geven aan het Zorgbanenpact. (Het gaat hierbij om de rijkssubsidie van € 7.8 miljoen die gemeenten toegekend hebben gekregen om werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp te behouden en om meer werk te creëren.)
  3. ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, MBO Raad, NVZ en het ministerie van VWS hebben een arbeidsmarktagenda opgesteld waarin zij afspraken maken die moeten leiden tot meer werkgelegenheid in de zorg.

Voortgang en planning

Nadere uitwerking van het Zorgbanenpact, eind 2017 bestuurlijk vaststellen van het Zorgbanenpact, begin 2018 implementatie.

Contact

Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl