voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Economie en creatieve bedrijvigheid
 2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
 3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

 1. Een grotere bekendheid van Schoonthuis onder inwoners van regio Gooi en Vechtstreek, zodat het gebruik toeneemt.
 2. Een bredere inzetbaarheid van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) om de werkgelegenheid in de zorgbranche verder te stimuleren.

Beoogde start-/einddatum

Februari 2017 – oktober 2017 (aangepast: juni 2017 – december 2018)

Resultaten tot nu toe

 1. Gemeenten mogen het HHT budget breder inzetten voor werkgelegenheidsmaatregelen in kansrijke sectoren binnen de regionale arbeidsmarkt (dus breder dan alleen de zorgbranche). Hiervoor geldt als voorwaarde dat het geld alleen ingezet wordt voor werkgelegenheidsmaatregelen in kansrijke sectoren en dat gemeenteraden instemmen met deze verbreding.
  1. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein aangegeven over de besteding van de HHT middelen in te willen zetten op:
  • Aansluiten bij het Regionaal Actieplan Tekorten.
  • Arrangementen met werkgevers, het onderwijs, re-integratie- en partners in de voor de participatiegerechtigden kansrijke sectoren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
  • Het continueren van SchoonThuis.
 2. Gemeenten werken momenteel aan een marktbewerkingsplan (zie hierboven). Hierin beschrijven gemeenten maatregelen waarmee zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft aangegeven te willen dat bovenstaande lijn in het marktbewerkingsplan wordt opgenomen en dat voor de dekking van de maatregelen die daaruit voortkomen, het HHT budget wordt gebruikt. Dit plan is in concept uitgewerkt en wordt binnenkort bestuurlijk voorgelegd.

Voortgang en planning

 1. Het marktbewerkingsplan wordt na het zomerreces ter besluitvorming voorgelegd.
 2. In het laatste kwartaal van 2018 volgt er een raadsvoorstel over de nieuwe bestemming van het HHT budget.
 3. Per januari 2019 wordt het marktbewerkingsplan ten uitvoer gebracht.

Download