voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezonde en vitale regio.
 2. Inclusieve arbeidsmarkt.
 3. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Wat willen we bereiken?

 1. Uitwisseling tussen gemeenten over de uitvoering van lokale programma’s en projecten ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders.
 2. Inzicht in activiteiten die partijen – al dan niet gecontracteerd/gesubsidieerd – ondernemen t.b.v. de participatie en integratie van statushouders.
 3. Regionale afstemming over en – waar mogelijk en wenselijk – harmonisering van lokale afspraken met derden (zoals Vluchtelingenwerk).
 4. De inbedding van inzet van vrijwilligers/vrijwilligersinitiatieven binnen reguliere structuren. Onder andere zodat de opgedane kennis in de Crailo-fase op een goede manier wordt overgebracht.
 5. Vaste aanspreekpunten met betrekking tot de gezondheid, integratie en participatie van statushouders.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Landelijk lopen er twee ondersteuningsprogramma’s gericht op de gezondheidsbevordering en integratie/werktoeleiding van statushouders. Als Regio hebben we van dit ondersteuningsprogramma gebruik gemaakt en zijn twee regiocoördinatoren statushouders aangesteld. Zij hebben de opdracht om voor de gezondheidsbevordering, integratie en werktoeleiding van statushouders een regionale aanpak te ontwikkelen en over deze thema’s afstemming en uitwisseling tussen ketenpartijen te organiseren. Hun functie wordt volledig door het Rijk gefinancierd.
 2. De uitwisseling tussen gemeenten, COA, vluchtelingenwerk en andere ketenpartners hebben we georganiseerd door een regionale werkgroep statushouders in te stellen.
 3. Om te komen tot een sluitende aanpak bij de opname van statushouders in gemeenten zijn de processen en samenwerkingsafspraken bij/tussen gemeenten, COA en vluchtelingenwerk in kaart gebracht en is geïnventariseerd op welke vlakken er verbeteringen door te voeren zijn. Onder andere de behoefte aan een vast aanspreekpunt kwam hierbij duidelijk naar voren.
 4. Pharos/VNG heeft vier Syrische statushouders uit de regio opgeleid in het adequaat informeren van statushouders en instanties met betrekking tot de persoonlijke situatie van statushouders en regelingen/ondersteuning waar zij aanspraak op kunnen maken.
 5. In regionaal verband heeft er een TBC-screening plaatsgevonden voor statushouders uit risicolanden.
 6. De GGD heeft bijeenkomsten georganiseerd voor statushouders over algemene gezondheidszorg en seksuele relaties.
 7. In overleg met Jeugd en Gezin wordt gesproken over het vormen van een expertise-team statushouders. De consultatie-spreekuren met statushoudersgezinnen nemen gemiddeld meer tijd in beslag, onder meer door taalbarrière en complexe problematiek

Voortgang en planning

 1. De komende tijd geven we verder invulling aan het ontwikkelen van een sluitende aanpak in de statushoudersketen, onder meer door uitwisseling tussen partijen te organiseren en door werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten.
 2. Mede op basis van het haalbaarheidsonderzoek over het internationaal onderwijs worden in het eerste kwartaal van 2018 besluiten genomen over of en in welke mate het internationaal onderwijs in de regio wordt versterkt.

Contact

Ronald Clous
r.clous@regiogv.nl