voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezonde en vitale regio.
 2. Inclusieve arbeidsmarkt.
 3. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Wat willen we bereiken?

 1. Uitwisseling tussen gemeenten over de uitvoering van lokale programma’s en projecten ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders.
 2. Inzicht in activiteiten die partijen – al dan niet gecontracteerd/gesubsidieerd – ondernemen t.b.v. de participatie en integratie van statushouders.
 3. Regionale afstemming over en – waar mogelijk en wenselijk – harmonisering van lokale afspraken met derden (zoals Vluchtelingenwerk).
 4. De inbedding van inzet van vrijwilligers/vrijwilligersinitiatieven binnen reguliere structuren. Onder andere zodat de opgedane kennis in de Crailo-fase op een goede manier wordt overgebracht.
 5. Vaste aanspreekpunten met betrekking tot de gezondheid, integratie en participatie van statushouders.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Uitvoering gegeven aan twee landelijke programma’s gericht op de gezondheidsbevordering en integratie/werktoeleiding van statushouders. Hiervoor zijn door het Rijk drie regiocoördinatoren bekostigd. Deze regiocoördinatoren hebben samen met gemeenten, vluchtelingenwerk en COA concrete maatregelen getroffen om de gezondheid en participatie van statushouders te bevorderen:
  • Is een ambtelijke werkgroep statushouders ingesteld. Binnen deze werkgroep stemmen gemeenten, COA, Vluchtelingenwerk en het Werkgeversservicepunt af over de participatie van statushouders.
  • Zijn statushouders uit de regio opgeleid in het adequaat informeren van statushouders en instanties met betrekking tot de persoonlijke situatie van statushouders en regelingen/ondersteuning waar zij aanspraak op kunnen maken.
  • Heeft een TBC-screening plaatsgevonden voor statushouders uit risicolanden.
  • Zijn bijeenkomsten georganiseerd voor statushouders over algemene gezondheidszorg en seksuele relaties.

  De inzet van de regiocoördinatoren gezondheid is afgelopen. De inzet van de regiocoördinator participatie/werktoeleiding loopt tot eind 2018 door.

 1. Om te komen tot een sluitende aanpak bij de opname van statushouders in gemeenten zijn de processen en samenwerkingsafspraken bij/tussen gemeenten, COA en vluchtelingenwerk in kaart gebracht en is geïnventariseerd op welke vlakken er verbeteringen door te voeren zijn. Onder andere de behoefte aan een vast aanspreekpunt kwam hierbij duidelijk naar voren.
 2. Vanuit het Werkgeversservicepunt wordt momenteel stevig ingezet op het afspreken van werkgelegenheidsprojecten met werkgevers voor statushouders. Inmiddels zijn er twee werkgelegenheidsprojecten afgesproken: 1 project in de bouw en 1 project in de technieksector.

Voortgang en planning

 1. De komende tijd geven we verder invulling aan het ontwikkelen van een sluitende aanpak in de statushoudersketen, onder meer door uitwisseling tussen partijen te organiseren en door werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten.

Contact

Ronald Clous
r.clous@regiogv.nl