voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
 2. Inclusieve arbeidsmarkt
 3. Economie en creatieve bedrijvigheid
 4. Hoger onderwijs

Wat willen we bereiken?

 1. Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters daalt naar onder de 300.
 2. De 585 bankzitters van 18 tot 23 jaar (jongeren buiten beeld) zijn begin 2017 in beeld bij het onderwijs, RBL en/of gemeente. Uit deze groep worden minimaal 100 jongeren gekoppeld aan werk, onderwijs, dagbesteding of een activeringstraject.
 3. Aan alle circa 200 (kwetsbare) jongeren van de praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs en Entree die in juli 2016 van school zijn gekomen wordt een perspectief geboden. Dit wordt vastgelegd in een toekomstplan.
 4. 25 jongeren hebben jaarlijks een leerwerkplek.
 5. Er is een overzicht van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren. Dit overzicht is digitaal te benaderen.
 6. Partijen die een inhoudelijke rol spelen bij de werktoeleiding van jeugdigen werken beter met elkaar samen en stemmen processen en werkwijzen op elkaar af.
 7. Medio 2017 kunnen jongeren terecht bij een digitaal platform – JONCA – voor vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening.
 8. Inzicht in of/hoe de rol van Internationaal Onderwijs binnen regio Gooi en Vechtstreek kan worden versterkt. Mede ter versterking van een gunstig economisch vestigingsbeleid en voorzieningenniveau.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017

Resultaten tot nu toe

 1. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van regionale programma Match op Meedoen door bestuurders van het voortgezet onderwijs, het MBO College Hilversum en gemeenten in Gooi en Vechtstreek.
 2. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is beperkt tot 260.
 3. 90% van de bankzitters is in beeld. 35. In het Netwerk Match op Meedoen – dat bestaat uit gemeenten, UWV en het Werkgeverservicepunt – zijn afspraken gemaakt over de toeleiding van kwetsbare jongeren naar werk.
 4. Er is een JONCA-team gestart dat de opzet heeft onderzocht van een digitaal platform voor vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening.
 5. Uitvoering haalbaarheidsonderzoek naar het versterken van het internationaal onderwijs in Gooi en Vechtstreek.

Voortgang en planning

 1. De projecten en initiatieven binnen Match op Meedoen worden gecontinueerd en de resultaten daarvan zullen we structureel monitoren en waar nodig bijsturen.
 2. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een regionaal overzicht opgeleverd van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren.
 3. Uitvoering geven aan het ontwerp van het online platform van het JONCA-team. Eind 2018/begin 2019 besluitvorming over het al dan niet doorzetten van dit initiatief.
 4. Eerste kwartaal 2018 besluitvorming over of en in welke mate het internationaal onderwijs in de regio wordt versterkt.
 5. Eind 2018 oplevering haalbaarheidsonderzoek.

Contact

Marjet van Elten
m.vanelten@regiogv.nl