voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg
 2. Inclusieve arbeidsmarkt
 3. Economie en creatieve bedrijvigheid
 4. Hoger onderwijs

Wat willen we bereiken?

 1. Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters daalt naar onder de 300.
 2. De 585 bankzitters van 18 tot 23 jaar (jongeren buiten beeld) zijn begin 2017 in beeld bij het onderwijs, RBL en/of gemeente. Uit deze groep worden minimaal 100 jongeren gekoppeld aan werk, onderwijs, dagbesteding of een activeringstraject.
 3. Aan alle circa 200 (kwetsbare) jongeren van de praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs en Entree die in juli 2016 van school zijn gekomen wordt een perspectief geboden. Dit wordt vastgelegd in een toekomstplan.
 4. 25 jongeren hebben jaarlijks een leerwerkplek.
 5. Er is een overzicht van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren. Dit overzicht is digitaal te benaderen.
 6. Partijen die een inhoudelijke rol spelen bij de werktoeleiding van jeugdigen werken beter met elkaar samen en stemmen processen en werkwijzen op elkaar af.
 7. Medio 2017 kunnen jongeren terecht bij een digitaal platform – JONCA – voor vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening.
 8. Inzicht in of/hoe de rol van Internationaal Onderwijs binnen regio Gooi en Vechtstreek kan worden versterkt. Mede ter versterking van een gunstig economisch vestigingsbeleid en voorzieningenniveau.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017

Resultaten tot nu toe

 1. Gooi en Vechtstreek staat in de top 5 van regio’s met het minst aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat. Het aantal voortijdig schoolverlaters staat op 301 in 2018.
 2. Alle voortijdig schoolverlaters en (grijze) thuiszitters worden persoonlijk benaderd door het RBL en/of gemeentelijke consulenten. Van de 301 voortijdig schoolverlaters is de helft aan het werk en ongeveer veertig jongeren zijn ziek of in behandeling. De overige jongeren zijn niet actief bezig, hebben kleine bijbaantjes of zijn zich aan het oriënteren op een opleiding.
 3. Gemeenten leggen afspraken met kwetsbare jongeren vast in een plan op basis waarvan aan een perspectief gewerkt wordt.
 4. 90% van de bankzitters is in beeld. Waar nodig is (intensieve) hulpaanbod ingezet.
 5. Gemeenten, het voortgezet onderwijs en het MBO College Hilversum geven samen uitvoering aan het programma match op meedoen. Het programma Match op Meedoen bevat concrete maatregelen die ertoe moeten leiden dat jongeren in Gooi en Vechtstreek terugkeren naar school,  passend werk hebben en/of anderszins hebben  een zinvolle dagbesteding hebben.
 6. Gemeenten en onderwijsinstellingen werken aan een samenwerkingsagenda 2019-2022. In deze onderwijsagenda stellen gemeenten en onderwijsinstellingen gezamenlijke ambities op en werken daaraan.
 7. In het Netwerk Match op Meedoen – dat bestaat uit gemeenten, UWV, het Werkgeverservicepunt – zijn afspraken gemaakt over de toeleiding van kwetsbare jongeren naar werk. Daarnaast is er een uitstroomoverleg ingesteld waarbinnen het speciaal onderwijs, de praktijkschool, het Entree onderwijs, gemeenten en het RBL op casus niveau samenwerken om jongeren op school te houden of te begeleiden naar werk/een andere vorm van dagbesteding.
 8. Het digitale platform JONCA is niet gestart, omdat de continuïteit niet voldoende geborgd kon worden met de beschikbare middelen.
 9. Uitvoering haalbaarheidsonderzoek naar het versterken van het internationaal onderwijs in Gooi en Vechtstreek.

Voortgang en planning

 1. De projecten en initiatieven binnen Match op Meedoen worden gecontinueerd en de resultaten daarvan gaan we structureel monitoren en waar nodig bijsturen.
 2. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een regionaal overzicht opgeleverd van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren.
 3. Laatste kwartaal 2018 besluitvorming over of en in welke mate het internationaal onderwijs in de regio wordt versterkt.
 4. Eind 2018 oplevering haalbaarheidsonderzoek.
 5. Eind 2018 is de samenwerkingsagenda tussen gemeenten en onderwijsinstellingen gereed.
 6. Gemeenten, de Regio, het RBL en de onderwijssamenwerkings-verbanden Unita en Qinas evalueren de huidige aanpak voor (grijze) thuiszitters en formuleren een nieuw actieplan dat het voortijdig schoolverlaters en (grijze) thuiszitten nog meer moet terugbrengen. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2019 geëffectueerd.

Contact

Marjet van Elten
m.vanelten@regiogv.nl