voor inwoners, met gemeenten

Sinds 1 januari 2015 voeren gemeenten de Wet educatie en beroepsonderwijs uit. Gemeenten in een arbeidsmarktregio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen bij laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtigen. Gooi en Vechtstreek is de arbeidsmarktregio van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. In Gooi en Vechtstreek zijn ongeveer 12.000 inwoners laaggeletterd.

Eind 2017 hebben de regiogemeenten met partners in het sociaal domein het taalakkoord ‘Meedoen is belangrijk’ ondertekend. Hiermee is de basis gelegd voor vergaande regionale samenwerking in de strijd tegen taalachterstand en laaggeletterdheid. De regiogemeenten hebben begin 2018 het activiteitenprogramma volwasseneneducatie vastgesteld. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek kopen de gemeenten gezamenlijk de educatietrajecten in bij verschillende educatie-aanbieders.

Taal is de sleutel

Als je moeite hebt met taal, zijn sommige situaties lastig. Denk aan naar de dokter gaan of een diploma halen voor je werk. Wat kan je doen als je moeite hebt met taal?

Waarom is de taal de sleutel voor meedoen in de samenleving? Mohamed, Diana en Danya vertellen in filmpjes wat taal voor hen betekent.

Aanbod taalaanbieders

Vijf taalaanbieders laten zien hoe zij het taalonderwijs aanpakken. Een manager legt uit hoe de taalschool werkt en een docent vertelt over de successen.