voor inwoners, met elkaar

Sinds 1 januari 2015 voeren gemeenten de Wet educatie en beroepsonderwijs uit. Gemeenten in een arbeidsmarktregio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen bij laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtigen. Gooi en Vechtstreek is de arbeidsmarktregio van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. In Gooi en Vechtstreek zijn ongeveer 12.000 inwoners laaggeletterd.

Eind 2017 hebben de regiogemeenten met partners in het sociaal domein het taalakkoord ‘Meedoen is belangrijk’ ondertekend. Hiermee is de basis gelegd voor vergaande regionale samenwerking in de strijd tegen taalachterstand en laaggeletterdheid. De regiogemeenten hebben begin 2018 het activiteitenprogramma volwasseneneducatie vastgesteld. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek kopen de gemeenten gezamenlijk de educatietrajecten in bij verschillende educatie-aanbieders.