voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Economie en creatieve bedrijvigheid
 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg
 3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

 1. Een innovatief en optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat goed aansluit bij de vraag van werkgevers.
 2. Eén loket voor werkgevers en ondernemers in onze regio.
 3. Een goede afstemming, verbinding en uitwisseling tussen werkgevers, gemeenten, UWV, scholen, kenniscentra én het werkgeversservicepunt.
 4. Een optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat ertoe leidt dat meer mensen met een bijstandsuitkering duurzaam uitstromen naar betaald werk.
 5. Arbeidsmarktdynamiek waarbij passende banen (betaald en niet-betaald) worden gerealiseerd en toegankelijk gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017

Resultaten tot nu toe

 1. De werkgeversdienstverlening is gebiedsgericht ingericht en valt onder de directe aansturing van gemeenten. Het uitvoerend personeel van de werkgeversdienstverlening is dienst zijn bij de Regio, maar werkt vrijwel volledig op locatie bij gemeenten Zo organiseren we nabijheid en aansluiting bij de lokale kleur.
 2. Gemeenten en het Werkgeversservicepunt hebben samenwerkingsafspraken opgesteld en voeren deze uit. Doel van deze afspraken is complementair werken mogelijk maken en zoveel als mogelijk inwoners aan het werk helpen.
 3. Binnen het Werkgeversservicepunt werken gemeenten en UWV met één gezicht naar werkgevers. Dit doen zij door onder andere te werken met een gezamenlijk jaarplan, de communicatie met werkgevers samen op te pakken, de scholing van medewerkers gezamenlijk op te pakken te werken met één gezamenlijk registratiesysteem waarbinnen de afstemming over banen en afspraken met werkgevers vastgelegd wordt en door samen op te trekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten voor werkzoekenden met een uitkering.
 4. De werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV hebben gezamenlijke jaardoelstellingen geformuleerd en werken samen aan het zoveel als mogelijk gelijktrekken van dienstverlening aan werkgevers.
 5. Er wordt uitgegaan van één sectorale aanpak voor werkgeversarrangementen.
 6. Het Werkgeversservicepunt zet volledig in op het afspreken van werkgelegenheidsprojecten met werkgevers in kansrijke sectoren. Bijvoorbeeld door leerwerktrajecten met baangarantie af te spreken.

Voortgang en planning

 1. De komende periode richt het Werkgeversservicepunt zich nog meer op kansrijke sectoren zoals de sectoren zorg, bouw en techniek, productie en logistiek en onderwijs.
 2. De werkgeversdienstverlening ontwikkelt haar aanbodgerichte aanpak door waarbij de mogelijkheden van de participatiegerechtigde het vertrekpunt is en kwaliteit voorop staat bij de bemiddeling naar een duurzame baan.

Publicatie

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl