voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Economie en creatieve bedrijvigheid
 2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
 3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

 1. Een innovatief en optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat goed aansluit bij de vraag van werkgevers.
 2. Eén loket voor werkgevers en ondernemers in onze regio.
 3. Een goede afstemming, verbinding en uitwisseling tussen werkgevers, gemeenten, UWV, scholen, kenniscentra én het werkgeversservicepunt.
 4. Een optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat ertoe leidt dat meer mensen met een bijstandsuitkering duurzaam uitstromen naar betaald werk.
 5. Arbeidsmarktdynamiek waarbij er passende banen (betaald en niet-betaald) worden gerealiseerd en toegankelijk gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.​

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017

Resultaten tot nu toe

 1. Na een inventarisatie is de dienstverlening van het Regionale Meld en Coördinatiefunctie en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd, onder meer als het gaat om kennisoverdracht, processen, informatie-uitwisseling en afstemming op casusniveau tussen professionals.
 2. Tussentijdse evaluatie en vaststelling voortgangsrapportage.
 3. Verdere uitwerking bestuursopdracht werkgeversdienstverlening.

Voortgang en planning

Besluitvorming bestuursopdracht werkgeversdienstverlening in december 2018, in januari 2018 starten met de implementatie.

Publicatie

Contact

Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl