voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Het betreft de actualisatie van de visie werklocaties uit 2008. In die periode stond het aanbod aan formele werklocaties onder druk; er was meer vraag dan er beschikbaar was. De gemeenten hebben in 2008 uitgesproken dat zij de bestaande voorraad zo goed mogelijk wilden benutten en afname van werklocaties wilden remmen. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd, niet alleen heeft er een economische transitie plaatsgevonden, ook veranderen de voorkeuren van bedrijven. De actualisatie van de visie en daaruit volgende herijking van het transformatiefonds speelt hierop in.

Doelstellingen zijn: het bieden van goede (kwalitatief) passende ruimte voor bedrijven, voorkomen van overaanbod van werklocaties in Gooi en Vechtstreek en, op deze wijze, stimuleren van de economie.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – begin 2019

Resultaten tot nu toe

  1. De kwalitatieve en kwantitatieve passende vestigingsruimte voor bedrijven is in beeld gebracht door onderzoeksbureau STEC.
  2. Tevens is geanalyseerd in hoeverre het huidige aanbod aan bedrijfsruimte aansluit bij de vraag. Naast de zogenaamde ‘formele’ werklocaties; de bedrijventerreinen en kantorenlocaties, zijn ook de informele werklocaties (bedrijvigheid in het stedelijk weefsel) in beeld gebracht. Hieruit komt naar voren dat er in Gooi en Vechtstreek behoefte is aan schuifruimte omdat een aantal bedrijven klem zit op de huidige locatie. Daarnaast is er sprake van een toenemend belang aan informele werklocaties.

Voortgang en planning

  1. Het Onderzoeksrapport werklocaties GenV is opgeleverd.
  2. Samenvatting werklocaties oktober 2017
  3. Ruimte voor werken in de MRA van morgen
  4. Onderzoeksrapport werklocaties GenV
  5. Eind 2018/begin 2019 oplevering van het Werkplan Werklandschappen, met daarin maatregelen/acties ter versterking van het vestigingsklimaat in regio Gooi en Vechtstreek en gericht op zowel de formele als informele werklocaties.