voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Een aantrekkelijk woonwerkklimaat.

Aanleiding

De omvang en samenstelling van de asielinstroom verandert steeds. De opvang van asielzoekers vindt plaats op enkele centrale locaties in Nederland, die met de tijd ook uitbreiden,afslanken of sluiten.

Als asielzoekers de procedure door zijn en een vergunning krijgen om in Nederland te blijven, worden ze toegewezen aan gemeenten voor huisvesting en integratie via  een gemeentelijke taakstelling (naar omvang van de gemeente).  Als gemeenten de aan hen toegewezen statushouders niet op tijd kunnen huisvesten raken de opvangcentra voor asielzoekers verstopt en is er onvoldoende ruimte voor nieuwe instroom.

Regionale opvanglocaties

Rijk, provincies en gemeenten hebben de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgesteld om beter op veranderingen te kunnen inspelen en de opvang en doorstroom beter te kunnen garanderen. Het Rijk werkt, met de uitvoeringsagenda  als basis, aan een duurzaam perspectief voor de asielopvang en een nieuw dwingend juridisch instrumentarium. Onderdeel van de flexibiliseringsagenda is om in elke regio een regionale asielopvanglocatie (ROL) te ontwikkelen. Hier worden asielzoekers gehuisvest die zeer kansrijk zijn om een status te krijgen en als vervolgstap in onze regio gehuisvest worden.

Goois Model

Vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het uitgangspunt dat de regionale opvanglocatie op één locatie wordt gevestigd. De regiogemeenten in Gooi en Vecht zien echter betere slagingskansenvanuit meerdere kleinschalige locaties. Uitgangspunt daarbij is dat we deze nieuwe inwoners niet (weer) opvangen, maar meteen huisvesten. Daarbij kan ook een mix tot stand gebracht worden met andere (zogeheten) spoedzoekers in de regio. De dienstverlening aan de asielzoekers kan daarbij gekoppeld worden aan het reguliere aanbod in de wijk zoals scholen en wijkcentra. Wij verwachten bovendien dat deze invulling op meer draagvlak kan rekenen bij de inwoners en beter bijdraagt aan de inburgering en integratie van deze groep toekomstige inwoners van Gooi en Vecht. Deze invulling noemen we het ‘Goois model’. Op dit moment is nog geen concrete locatie in beeld.

Resultaten

  • In juli 2021 is de eerste versie van het Provinciaal plan asielopvang, als uitwerking van de Flexibilisering asielketen, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken.
  • In juni 2021 is bestuurlijk afgestemd over de invulling van de Regionale opvanglocatie in Gooi en vechtstreek.
  • In oktober 2021 november 2021 is de afstemming gestart met het COA over de invulling van het ‘Goois model’. het plan van aanpak Ruimte voor werkgelegenheid vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Economie en Innovatie

Acties

  • 2022: Uitwerking Goois model in afstemming met gemeenten, COA en provincie
  • 2022: Opstellen position paper aan het Rijk samen met de provincie om het Goois model binnen het wettelijk kader mogelijk te maken
  • 2022 e.v.t: Ontwikkelen eerste locatie samen met de woningcorporaties

Publicaties

Informatiebrief juli 2021 
Informatiebrief augustus 2021 
Informatiebrief oktober 2021

Contact

Tijs Böhm
Kwartiermaker asielopvang

(06) 102 657 45
t.bohm@regiogv.nl