Gezondheidsmonitor

In december 2015 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016 – 2019 in de vorm van een kamerbrief verschenen. De uitgangspunten uit de vorige landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’ blijven van kracht. De prioriteiten in deze nota zijn gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM. Deze VTV beschrijft om de vier jaar de gezondheidssituatie in Nederland aan de hand van epidemiologische gegevens van onder meer de GGD’en (elke vier jaar gegevensverzameling en –verwerking).

De resultaten van de meest recente GGD-Gezondheidspeilingen in de Gooi en Vechtstreek (elke vier jaar gehouden) vindt u onder “publicaties”.

De landelijke prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor lokaal beleid. Op basis van lokale epidemiologische gegevens adviseert de GGD de gemeenten over de invulling van het lokaal gezondheidsbeleid. Binnen twee jaar na publicatie van het landelijk beleid stelt de gemeenteraad de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast. In onze regiogemeenten is de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid veelal onderdeel van een brede nota Sociaal Domein.

Sinds eind 2015 voert de GGD een pilot uit met het maken van wijkscans. In samenwerking met de verschillende gemeenten worden deze wijkscans op maat gemaakt. In deze wijkscans worden gegevens vanuit verschillende bronnen (o.a. CBS, Gezondheidspeiling, Digitaal Leefplein) naast elkaar gezet. Gecombineerd met kwalitatieve gegevens, geven deze wijkscans meer informatie over de (gezondheids)situatie in de wijk. Hiermee geeft de GGD uitvoering aan de vraag van de portefeuillehouders om meer aangesloten te zijn bij de wijknetwerken en deze te voorzien van de benodigde informatie.