Zorgcontinuïteit in balans

Alle zorginstellingen zijn door middel van de kwaliteitswet zorginstellingen verplicht tot het leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. In 2007 is door GHOR Groningen de Leidraad COBRA 'continuïteit bij rampen' uitgebracht. Doelstelling van de Leidraad COBRA is om verzorgings- en verpleeghuizen helpen bij het komen tot een goede voorbereiding op rampen en crises. Dit met uiteindelijk doel om de zorg op een zo goed mogelijke wijze te kunnen continueren mochten ze met een dergelijke situatie te maken krijgen.

Iedere veiligheidsregio is door de wet veiligheidsregio's verplicht tot het in beeld brengen de risico's in haar verzorgingsgebied. Zorginstellingen scoren vaak hoog doordat in veel zorglocaties veel verminderd zelfredzame personen geclusterd verblijven. Als een dergelijke locatie getroffen wordt door een grootschalig incident doet dit een extra beroep op de hulpdiensten. In de afgelopen jaren hebben GHOR bureaus het thema ‘zorgcontinuiteit’ dan ook opgepakt en hebben zij regionale documenten ontwikkeld. Het gevolg hiervan is dat er voor bijna iedere regio een eigen praktische uitwerking van de leidraad 'COBRA' in omloop is.

Deze ontwikkelde documenten zijn door veel instellingen gebruikt voor het komen tot een zorgcontinuïteitsplan. Erkend wordt echter, door zowel zorginstellingen als GHOR bureaus, dat de praktische vertaalslag naar een operationeel handbaar instrument vaak achterblijft.

Begin 2014 is, om landelijk tot meer uniformiteit te komen, de herijkte visie op zorgcontinuïteit door de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) vastgesteld. Op basis van de opgedane ervaringen van de GHOR bureaus is besloten om op zoek te gaan naar een uniforme tool om de zorginstellingen te helpen bij hun voorbereidingen. Het resultaat hiervan ligt u nu voor. Het oogmerk van dit document is om u te ondersteunen bij calamiteiten en crisis waarbij één van de zeven gevolgen die op treden. Voor achtergrond informatie omtrent de zeven gevolgen verwijzen wij u naar de Leidraad COBRA (2012)

Bijlage: Zorgcontinuïteit in balans