Schorsen en verwijderen

In bepaalde gevallen kan een leerling van een school worden geschorst of verwijderd. Het kind heeft (tijdelijk) geen toegang tot de school.

Schorsen

Het bevoegd gezag kan een kind maximaal vijf schooldagen schorsen. De reden van de schorsing moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Wanneer er sprake is van een schorsing langer dan een dag, is de school verplicht om de Inspectie van Onderwijs schriftelijk in kennis te stellen en daarbij de reden te vermelden. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe u , als ouder(s), bezwaar maakt tegen het besluit.

Wanneer uw kind in het voortgezet onderwijs geschorst is, mag het geen lessen volgen. Dit betekent niet dat uw kind vrij heeft van school. De school blijft verplicht uw kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk dat de school na schooltijd met de leerling bespreekt.

Verwijderen

In uitzonderlijke gevallen mag een leerling verwijderd worden van een school. Een verwijdering kan niet zomaar en moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • Voordat een school een leerling verwijdert moet het bevoegd gezag de ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht horen.
  • De reden van de verwijdering moet duidelijk zijn.
  • Het bevoegd gezag is verplicht om de Inspectie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar in te lichten over een besluit tot verwijdering. Tot slot moet duidelijk zijn op welke wijze ouders bezwaar kunnen maken tegen de verwijdering van hun zoon of dochter.

Een leerplichtig kind mag pas definitief van school verwijderd worden als het bevoegd gezag een andere school voor het kind gevonden heeft.