Wat is Samenkracht?

SamenkrachtDe behoefte van inwoners staat centraal in de visie op het Sociaal Domein binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Dat vraagt niet alleen om vraagsturing in de spreekkamer maar juist ook in de héle beleidscyclus. Het doel is dat de behoefte van de bewoners sturend is bij agendering, ontwikkeling, implementatie/uitvoering en de  evaluatie van beleid. Onder de naam "Samenkracht!" wordt hieraan vorm gegeven.

Samenkracht! organiseert diverse activiteiten in de regio Gooi en Vechtstreek die interactief van aard zijn. Zo organiseert Samenkracht! proeverijen, themabijeenkomsten, panelgesprekken en carrousels. Hierbij worden de onderwerpen uitgediept, kansen en belemmeringen besproken en ervaringen van cliënten voorgelegd aan bestuurders en beleidsambtenaren die betrokken zijn bij de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet (werk en inkomen). De onderwerpen die tijdens de activiteiten aan de orde komen, worden samen met de cliënten- en belangenorganisaties uitgekozen. Tweemaal per jaar is er ook een plenaire informatieve bijeenkomst voor alle deelnemers waarbij de stand van zaken rond het beleid en de uitvoering worden gepresenteerd. Een mooi moment om de inhoudelijke kennis te vergroten en met elkaar bij te praten.

Coördinatie

Coördinatie: Loes ter Horst
Secretariaat: Resa Oomen
Vragen of contact? Mail naar: samenkracht@regiogv.nl

In het menu aan de linkerzijde kunt u meer informatie vinden over de bijeenkomsten van Samenkracht!