voor inwoners, met elkaar

Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen

Publicatiedatum: 7 december 2017

21 organisaties hebben op 6 december jl. de handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. Het Oostelijke Vechtplassengebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar – door een verbetering van de waterkwaliteit – recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het is het begin van een groot aantal projecten in het gebied in Noord-Holland en Utrecht dat in tien jaar wordt uitgevoerd. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied.

<> Naast het herstel van legakkers willen de 21 organisaties 800 ha nieuwe natuur en faunapassages aanleggen om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Bovendien is het de bedoeling de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied aan te pakken. Daarnaast wordt de waterkwaliteit in een deel van de plassen verbeterd en het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen aangepakt. Dit alles moet leiden tot een economische impuls voor de watersportsector.

Ontwikkelen recreatief routenetwerk

Regio Gooi en Vechtstreek is medeondertekenaar van het gebiedsakkoord en staat met name aan de lat om het regionale recreatieve routenetwerk mede verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen bewoners en recreanten nog beter gebruik maken van de recreatieve mogelijkheden, zoals fietsen, wandelen, kanoën en sloepvaren.

De Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen (waar de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken) vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie voortdurend met elkaar te maken hebben. De kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte is al jaren onvoldoende. De betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers hebben geconcludeerd dat het beste door samenwerking aan concrete oplossingen gewerkt kan worden. Na een intensief proces is er een gezamenlijke aanpak van de problemen in het gebied opgesteld. Deze aanpak heeft geleid tot het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

21 organisaties

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen tot deze forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, water, recreatie en toerisme en de leefomgeving voor de Oostelijke Vechtplassen. Naast Regio Gooi en Vechtstreek zijn ondertekenaars van het Gebiedsakkoord:
De provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Vereniging Hiswa, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron), Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV), Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Vechtplassencommissie. Toeristische Kanobond Nederland (TKBN), Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP), Vereniging Kievitsbuurten.

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door: Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en ANWB.

Meer informatie over dit project:

www.gebiedsakkoordoostelijkevechtplassen.nl of www.regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws