voor inwoners, met gemeenten

Aanzet Snelfietsroutes Gooi en Vechtstreek gemaakt

Publicatiedatum: 25 november 2015

In het portefeuillehouders overleg Verkeer en vervoer van woensdag 18 november jl. is akkoord gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van functionele snelfiets-verbindingen in de regio. De wens voor aanleg van zogenaamde ‘snelfietspaden’ wordt al langere tijd geuit in de regio. Vanuit de Stadsregio Amsterdam is onlangs de ‘Investerings-agenda Fiets’ vastgesteld. Hierin staan opgaven die ook voor onze regio relevant zijn.

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn nog geen snelfietspaden. Wel is er een route tussen Almere en Amsterdam-zuidoost in ontwikkeling die via onze regio loopt: de ‘Electric Freeway’ loopt via Muiden en Weesp. Concreet wordt het uitbreiden van het ‘Spoorbaanpad Almere’ genoemd. In het toekomstbeeld wordt ook de verbinding met het Gooi aangeduid. De Stadsregio Amsterdam heeft tot 2025 voor dit traject € 12,5 miljoen gereserveerd. Er blijkt belangstelling te zijn om hierin samen te werken met regio Gooi- en Vechtstreek.

Aansluiting woon-werk en recreatief

Deze ambitie tot het verbeteren van (snel)fietsverbindingen en het aansluiten van fietspaden voor woon-werkverkeer met recreatieve fietspaden spreekt ook uit de (concept) agenda van de Metropool Regio Amsterdam en uit de (concept) structuurvisie verkeer en vervoer van Hilversum.

Hilversum ziet vooral potenties in verbindingen richting Bussum, Utrecht en Baarn/Amersfoort. “De technische ontwikkeling van de fiets gaat de laatste jaren razendsnel: met de opkomst van de elektrische fiets, high speed pedelec, is het bereik van de fiets voor een steeds grotere groep gebruikers enorm toegenomen. De gezondheidseffecten van fietsen zijn daarbij evident. Mogelijk dat ook de fietsinfrastructuur een technische ontwikkeling door gaat maken: fietspaden van zonnepanelen, led fietspaden zijn al in de praktijk gerealiseerd en verhogen de beleving en gebruiksmogelijkheden. Daarbij wordt ook steeds serieuzer nagedacht over overdekte fietspaden”.


Plan van aanpak

Het genoemde plan van aanpak zal worden opgesteld door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit verkeersdeskundigen van de gemeenten en onder leiding van de verkeersadviseur van de regio. Het plan zal opgesteld worden in overleg met de Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, Almere en met CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond en de ANWB (‘Forenzo’).

Meer nieuws

Al het nieuws